Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Młodszy specjalista w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 118364 Data publikacji: 29 marca 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podejmuje działania interwencyjne w ramach kontroli oraz czynności pozakontrolne dotyczące podejrzenia naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 • Bierze udział w czynnościach podejmowanych w ramach współpracy z organami ścigania w przedmiocie ujawniania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska stanowiących podłoże dla przestępstw o charakterze gospodarczym (udział w czynnościqch procesowych, udostępnianie dokumentacji);
 • Przygotowuje zarządzenia pokontrolne, wnioski o ukaranie i wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa;
 • Przygotowuje informację o wynikach podjętych czynności w ramach wymiany informacji z innymi organami, udziela odpwiedzi zgłaszającym, udziela informacji publicznych, informacji o środowisku.

Warunki pracy:

 • Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu;
 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie;
 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych;
 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych w szczególności: ochrona środowiska, chemia, biologia, prawo, administracja;
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, wyciągania wniosków;
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i zrozumiałego redagowania tekstu;
 • Sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Komunikatywność i asertywność;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Myślenie analityczne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 12.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wdziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony