Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Naczelnik wydziału Wydział Prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 136864 Data publikacji: 24 kwietnia 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Wydział Prawny.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizuje, przydziela i bezpośrednio nadzoruje pracę podległego zespołu pracowników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Weryfikuje, uzgadnia i akceptuje dokumenty w szczególności dokumenty pokontrolne, przygotowane przez podległych pracowników w porozumieniu z Wydziałem Inspekcji oraz Wydziałem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, w celu zapewnienia ich kompletności pod względem merytorycznym i zgodności z wymogami prawa oraz wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 • Opracowuje roczne i okresowe plany pracy Wydziału w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z propozycji jednostki nadrzędnej oraz uwzględniających problematykę regionu oraz Urzędu.
 • Opracowuje roczne i okresowe sprawozdania z pracy Wydziału Prawnego, uczestniczy w sporządzaniu rocznych sprawozdań z pracy Inspektoratu w celu przedłożenia organom nadrzędnym i innym organom ochrony środowiska.
 • Współdziała z innymi organami: kontrolnymi, ścigania, wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej w celu uzgodnienia działań w zakresie przestrzegania prawa.
 • Reprezentuje jednostkę, z upoważnienia przełożonego, w kontaktach z mediami i innymi jednostkami w celu przedstawienia realizacji celów i zadań Inspekcji oraz wyników bieżącej pracy Wydziału.
 • Udziela konsultacji merytorycznych i prawnych podległym pracownikom Wydziału Prawnego, pracownikom innych komórek Inspektoratu oraz jednostek zewnętrznych w celu zapewnienia jednolitego podejścia do zagadnień ochrony środowiska.

Warunki pracy:

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnatrz

  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

  • zagrożenie korupcją

  • zagrożenie naciskami grup przestępczych

  • praca pod presją czasu

  • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293 Gdańsk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293 oraz teren województwa pomorskiego

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w szczególności praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub kontroli na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub obsługi prawnej
 • Znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Znajomość KPA.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak Ukończona aplikacja: rady prawnego, adwokata, sędziego, prokuratora
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli, ścigania przestępstw i wykroczeń, obsługi prawnej
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Umiejętność planowania i analizy wykonalności zadań.
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz egzekwowania realizacji zadań przez podległych pracowników.
 • Komunikatywność i asertywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 08.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
http://bip.kprm.gov.pl, https://wios-gdansk.bip.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w
siedzibie Urzędu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony