Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Referent prawno-administracyjny

Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 109641 Data publikacji: 03 listopada 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny Wydział Prawny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia, przewidzianych prawem, administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone w toku kontroli, prowadzonych przez Wydział Inspekcji, celem zapewnienia realizacji funkcji kar administracyjnych (funkcja prewencyjna, penalna, redystrybucyjna).
 • Przygotowuje projekty postanowień opiniujących spełnianie wymagań, określonych w przepisach ochrony środowiska, przez podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów bądź zmianę posiadanych zezwoleń, celem zapewnienia realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami wyłącznie przez podmioty spełniające wymagania ochrony środowiska.
 • Przygotowuje wnioski do organów ścigania, w szczególności zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosków o ukaranie na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji, celem wyciągnięcia odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów ochrony środowiska.
 • Reprezentuje Organ w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed innymi organami, celem realizacji obowiązku współpracy PWIOŚ z innymi organami.
 • Udziela porad prawnych, informacji i wyjaśnień o zakresie stosowania prawa oraz sporządzanie projektów opinii prawnych, celem zapewnienia jednolitości w zakresie sposobu stosowania przepisów przez Wydział Inspekcji i Wydział Prawny.
 • Prowadzi kontrole wewnętrzne w Inspektoracie w zakresie określonych w planach kontroli, zatwierdzonych przez PWIOŚ, celem zapewnienia stałej poprawy jakości pracy Inspektoratu.
 • Udziela informacji publicznej oraz załatwia skargi i wnioski z zakresu objętego kompetencją Wydziału, celem zapewnienia rzetelnej, sprawnej i terminowej obsługi interesantów.

Warunki pracy:
  • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
  • Praca w siedzibie urzędu
  • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • Zagrożenie korupcją
  • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
  • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu


80-001 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 293

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą prawną lub stosowaniem prawa przez podmioty publiczne
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe: praca związana z obsługą prawną lub stosowaniem prawa z zakresu ochrony środowiska
 • Wykształcenie: z zakresu ochrony środowiska (kursy, szkolenia, studia podyplomowe)
 • Znajomość Języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i asertywność
 • Terminowość i samodyscyplina przy realizacji powierzonych zadań

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 30.11.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony