Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Gdańsk Numer referencyjny: 78781 Data publikacji: 26 maja 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Finansowanie, dotacje, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy związane z bieżącą eksploatacją budynków (remonty, konserwacje, modernizacje itp.) będących w trwałym zarządzie WIOŚ, prowadzi książkę obiektu budowlanego - dokonuje wpisów, aktualizacji itp.
 • Przygotowuje i bierze udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań związanych z działalnością statutową WIOŚ ze środków pochodzących z budżetu państwa, funduszy (WFOŚiGW, NFOŚiGW itp.) oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze, w tym realizuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem zaopatrzenia i świadczenia usług, utrzymania obiektów i terenu posesji oraz wyposażenia technicznego WIOŚ, w szczególności określanie zapotrzebowania, szacowania kosztów, przygotowuje i nadzoruje realizację umów/zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami wewnętrznymi WIOŚ
 • Współdziała z innymi organami administracji i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą techniczną, finansową jednostki
 • Udziela informacji publicznej oraz załatwia skargi i wnioski z zakresu objętego kompetencją Wydziału celem zapewnienia rzetelnej, sprawnej i terminowej obsługi interesantów
 • Sporządza deklaracje na podatek od nieruchomości, sporządza wnioski dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości oddanych w trwały zarząd, przygotowuje materiały do sprawozdań okresowych związanych z funkcjonowaniem WIOŚ, m. in. dotyczących korzystania ze środowiska, gospodarki odpadami, emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
 • Przygotowuje i aktualizuje wewnętrzne regulacje - zarządzeń w zakresie działania Wydziału Administracyjno-Technicznego

Warunki pracy:
  • Praca od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00
  • Praca w siedzibie urzędu
  • Kontakt z przedstawicielami firm, interesantami, pracownikami administracji rządowej i samorządowej, pracownikami innych wydziałów
  • Obsługa klientów zewnętrznych
  • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • Zagrożenie korupcją
  • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu


80-001 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 293

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze przepisów budowlanych, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów z zakresu ochrony środowiska, w realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub UE
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Wiedza z funkcjonowania administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)
 • Łatwość pisemnego i ustnego formułowania wniosków
 • Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność
 • Terminowość przy realizacji powierzonych działań

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony