Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. prawnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Kraków Numer referencyjny: 49067 Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Tarnów - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 0,5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym
 • udzielanie wyjaśnień pracownikom komórek inspekcji w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • weryfikowanie projektów decyzji administracyjnych bądź innych rozstrzygnięć w celu zapewnienia zgodności tych rozstrzygnięć z przepisami prawa materialnego i procesowego
 • udzielanie pomocy pracownikom komórek inspekcyjnych w przygotowywaniu dokumentów kierowanych do organów ścigania bądź sądów powszechnych i administracyjnych w celu poprawnego i zgodnego z prawem konstruowania tych pism
 • prowadzenie szkoleń z przepisów prawnych, ich nowelizacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w celu zapoznania pracowników komórek inspekcyjnych z aktualnym stanem prawnym i właściwym zastosowaniem tych przepisów w praktyce
 • uczestniczenie w rozprawach administracyjnych oraz karnych (w charakterze oskarżyciela publicznego) w celu udzielania wsparcia prawnego pracownikom komórek inspekcyjnych

Warunki pracy:
 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp.
 • Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety).
 • Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
 • Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy realizacji zadań z zakresu obsługi prawnej
 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawnych
 • terminowość, dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” oraz „dokumenty i oświadczenia dodatkowe”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie: od 1300 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko......, nr oferty......, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ważne: Wymagane oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków Tarnów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Krakowie, Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Krasińskiego 7A

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony