Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Łódź Numer referencyjny: nr ogłoszenia 42685 Data publikacji: 12 lutego 2019 Lokalizacja: Skierniewice - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 2) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska,
 • Prowadzenie działań pokontrolnych (wydawanie zarządzeń, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń),
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń,
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz i opracowań tematycznie związanych z wykonywanym zakresem pracy, przestrzeganie prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK.


Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy,
 • Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych,
 • Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, gazy odlotowe ),
 • Praca w nietypowych godzinach ( w tym dyżury),
 • Możliwość pracy w systemie zmianowy - również w nocy oraz w szczególnych przypadkach w godzinach nadliczbowych,
 • Możliwe prowadzenie pojazdu służbowego,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Praca wymaga dużej odporności na stres w związku z przeprowadzanymi kontrolami i możliwością wystąpienia zagrożenia korupcją,
 • Wymagana jest dobra komunikatywność,
 • W siedzibie WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Znajomość obsługi komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i podstawowego oprogramowania,
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność i umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Chęć dokształcania się,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne,
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego związane z zagadnieniemi ochrony środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obcego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość KPA,
 • Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, kursy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o znajomości przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o znajomości KPA
 • zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych czy kursach specjalistycznych

Termin składania dokumentów: 22.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowany mnożnik do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego brutto: 1,565, co daje ok. ok.3000,00zł. . Przewidywany termin zatrudnienia - marzec 2019 r.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrywaniu. Wszystkie dostarczane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczna lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie danych kontaktowych. Kolejnym etapem naboru może być test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna sprawdzające kwalifikacje kandydatów.
Brak podpisów na złożonych dokumentach wyklucza kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę z uczestnictwa w dalszych etapach procedury naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343, 46 8333307
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony