Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w pracowni analiz manualnych i instrumentalnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Lublin Numer referencyjny: 16453 Data publikacji: 10 października 2017 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Laboratorium WIOŚ w Lublinie - Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • wykonywanie badań spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych i OWO,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych, nowych technik analitycznych,
 • przygotowywanie prób środowiskowych do badań chromatograficznych,
 • nadzorowanie aktualizacji norm obowiązujących w Laboratorium WIOŚ,
 • przedstawianie Kierownikowi Pracowni propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem

Warunki pracy:
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
 • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (dyżury PPA),
 • wysiłek fizyczny,
 • narzędzia pracy: praca przy komputerze, praca z aparaturą kontrolno-pomiarową, praca ze sprzętem do poboru prób,
 • Bariery architektoniczne: zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny i budynek laboratoryjny, budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, budynek laboratorium wyposażony jedynie w windę towarową, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych: platforma dla osób niepełnosprawnych oraz z jednej strony podjazd.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: średnie
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi
 • znajomość badań/technik spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych oraz badań OWO
 • znajomość technik przygotowywania próbek do oznaczeń chemicznych w tym chromatograficznych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub w zakresie ochrony środowiska, studia podyplomowe/kursy w zakresie technik analitycznych i/lub zapewnienia jakości badań
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium realizującym badania próbek środowiskowych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 20.10.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostaje po skończeniu przyjmowania ofert na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap 1: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
Etap 2: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań a następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap 3: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
Do etapu 2 przechodzą kandydaci spełniający wymogi formalne oraz niezbędne. O terminie etapu 2 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. O terminie etapu
3 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu etapu 2. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Dodatkowe informacje 81-718-62-45.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony