Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Radca prawny w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Rzeszów Numer referencyjny: 84854 Data publikacji: 23 września 2021 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca prawny w Wydziale Prawnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza pisemne opinie prawne, udziela porad prawnych i konsultacji prawnych w sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, w celu realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty w celu zapewnienia ich zgodności z prawem
 • Bierze udział w załatwianiu skarg, wniosków, petycji i interwencji, w celu ustalenia prawidłowego trybu postępowania
 • Przygotowuje pisma procesowe i bierze udział w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi w celu reprezentowania interesów organu w charakterze pełnomocnika
 • Bierze udział w rozprawach administracyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych, w celu zapewnienia ich przebiegu zgodnie z przepisami prawa

Warunki pracy: praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze, praca w pozycji wymuszonej - siedzącej, kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

35-101 Rzeszów ul. Gen. M. Langiewicza 26

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 04.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce: Praca - Oferty pracy.
 • Oferty kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, niewyłonionych w trakcie naboru, zniszczymy po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie. Oferty kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale niezatrudnionych zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2021 r.
 • Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.: 17 854 38 41 wew. 314.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

WIOŚ Rzeszów

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony