Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Inspektor w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 136253 Data publikacji: 15 kwietnia 2024 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału,
 • Uzupełnia bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Wprowadza informacje dotyczące kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,

Warunki pracy:

Praca w biurze oraz delegacje na terenie całego województwa świętokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne). Możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Możliwe zagrożenie korupcją. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych. Stanowisko pracy w klimatyzowanym pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. 25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego związane z ochroną środowiska lub w jednostkach kontrolnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość procedur wynikających z KPA
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/-a, nie pełnił/-a służbę w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/-a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/-ów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów: 26.04.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ w Kielcach

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony