Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Inspektor w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Warszawa Numer referencyjny: 135464 Data publikacji: 25 marca 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Doradztwo, audyty, consulting, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Obsługuje punkt kancelaryjny, udziela podstawowych informacji interesantom oraz obsługuje sekretariat i wspiera w bieżącej pracy kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Prowadzi bezpośrednią obsługę klientów lub kieruje ich do odpowiedniej komórki organizacyjnej WIOŚ, przyjmuje korespondencję, łączy rozmowy telefoniczne, udziela informacji dzwoniącym lub kieruje rozmowy do odpowiednich komórek organizacyjnych, umożliwia kontakt interesantom z pracownikami WIOŚ.
 • Rejestruje w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) całą korespondencję wpływającą (w formie papierowej, elektronicznej i faksowej) oraz przekazuje ją do kierownictwa i komórek organizacyjnych WIOŚ.
 • Obsługuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) oraz system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wysyła pocztę elektroniczną na potrzeby pracowników WIOŚ z głównego adresu pocztowego.
 • Koordynuje zadania w zakresie organizacji narad i spotkań w siedzibie WIOŚ.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona siedząca pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy. Czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie z
naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczne korzystanie z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka. Praca w pomieszczeniu usytuowanym na parterze budynku o charakterze biurowym w pełni ergonomicznym zwiazana z koniecznością bezpośredniej obsługi kierownictwa WIOŚ i klientów urzędu. Punkt kancelaryny zlokalizowany jest w holu głównym budynku. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.00-716 Warszawa Bartycka 110A Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze wsparciem kancelaryjno-biurowym kadry zarządzającej lub prowadzeniem sekretariatu, punktu kancelaryjnego, recepcyjnego
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Znajomość etykiety urzędniczej.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z obsługi systemu EZD
 • Szkolenie z zakresu obsługi sekretariatu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (min. B1)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego odbyte przeszkolenie z obsługi systemu EZD
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie z obsługi sekretariatu
 • Kopie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Termin składania dokumentów: 05.04.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Procedura naboru składa się między innymi z:  • weryfikacji ofert pod względem spełniania wymagań formalnych

  • testu wiedzy

  • rozmowy kwalifikacyjnej

  • sprawdzianu umiejętności

  • zamieszczenia wyniku naboru.
   Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
   Oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane mieć wstawioną datę ich sporządzenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
   https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html
   Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach
   procedury naboru.

   Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać:

  • drogą e-mailową lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. W tym przypadku dokumenty
   powinny być podpisane odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego

  • drogą e-mailową w formie zeskanowanych dokumentów. W tym przypadku oryginały własnoręcznie podpisanych
   oświadczeń kandydaci zobowiązani są dostarczyć dodatkowo najpóźniej w dniu naboru.

   Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
   niniejszym ogłoszeniu.
   Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
   nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Warszawa

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony