Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Warszawa Numer referencyjny: 137385 Data publikacji: 09 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pracuje w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz prowadzi obsługę operacji finansowych w NBP
 • Prowadzi ewidencję księgową w systemie informatycznym należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, ich rozliczanie i redystrybucję na rzecz uprawnionych podmiotów oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Inspekcji, Działami Inspekcji w Delegaturach oraz stanowiskami ds. egzekucji należności.
 • Prowadzi bieżącą analizę sald kont rozrachunkowych, uzgadniania obroty i salda kont bilansowych oraz terminowo przekazuje wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych.
 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej, sporządza projekt i plan finansowy oraz opracowuje roczny harmonogram wydatków i korekt w tym zakresie.
 • Sporządza sprawozdania Rb-N i OŚ-2b.
 • Prowadzi ewidencję księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Współpracuje przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Warunki pracy:

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.00-716 Warszawa Bartycka 110A Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji księgowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń do ustawy, znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości programu Excel), poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Samodzielność, sprawna organizacja pracy własnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe finanse i rachunkowość
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Praktyczna znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 20.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Procedura naboru składa się między innymi z:  • weryfikacji ofert pod względem spełniania wymagań formalnych

  • testu wiedzy

  • rozmowy kwalifikacyjnej

  • sprawdzianu umiejętności

  • zamieszczenia wyniku naboru.
   Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które prowadzony jest nabór.


Oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie
podpisane, mieć wstawioną datę ich sporządzenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących
przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na
stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html
Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach
procedury naboru.


Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać:  • drogą e-mailową lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. W tym przypadku dokumenty
   powinny być podpisane odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego

  • drogą e-mailową w formie zeskanowanych dokumentów. W tym przypadku oryginały własnoręcznie podpisanych
   oświadczeń kandydaci zobowiązani są dostarczyć dodatkowo najpóźniej w dniu naboru.

   Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
   niniejszym ogłoszeniu.
   Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
   nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ Warszawa

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony