Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ Zielona Góra Numer referencyjny: 53696 Data publikacji: 12 września 2019 Lokalizacja: Zielona Góra - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm,
 • Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem,
 • Opracowuje odpowiedzi pism do innych organów,
 • Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok,
 • Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska,
 • Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych,
 • Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Warunki pracy:
 • Wyjazdy służbowe (w tym terenowe,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • Możliwa praca zmianowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych,
 • Prowadzenie samochodu służbowego,
 • Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Prawo ochrony środowiska, o odpadach. Prawo wodne,
 • Podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców,
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, administracji lub chemii,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność i asertywność,
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 14.10.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
(Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
w ofercie prosimy podać dane kontaktowe - adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
weryfikacja formalna dokumentów,
sprawdzian wiedzy,
rozmowa rekrutacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 68 45 48 463 lub 68 45 48 460

Przewidywany termin zatrudnienia październik-listopad 2019 r.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Informacje o pracodawcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony