Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Referent prawno-administracyjny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Numer referencyjny: 118169 Data publikacji: 24 marca 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień;
 • Przygotowywanie dokumentacji i pism przewodnich do instancji odwoławczych;
 • Przygotowywanie dokumentacji do wniesienia skargi lub odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności niepieniężnych;
 • Stosowanie procedur udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu niezapłaconych kar;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków i petycji,

Warunki pracy:

Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


40-022 Katowice
Konstantego Damrota 16

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • znajomość przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego oraz innych przepisów prawa materialnego związanych z wykonywaniem zadań przez WIOŚ
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 07.04.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Podaj nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu. Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/wios-katowice w zakładce Praca - Regulamin naboru oraz wzory dokumentów.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony