Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Naczelnik wydziału- Radca Prawny

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Numer referencyjny: 135457 Data publikacji: 25 marca 2024 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Naczelnik Wydziału Prawnego – Radca Prawny w Wydziale Prawnym.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Planuje i organizuje pracę podległej komórki organizacyjnej w celu zapewnienia terminowego i efektywnego wykonywania zadań podległego wydziału.
 • Nadzoruje prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz nadzoruje prowadzenie spraw związanych z postępowaniem odwoławczym od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora w celu właściwego prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi oraz reprezentuje Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania, w tym wnosi środki zaskarżenia na podejmowane w ich toku rozstrzygnięcia w celu reprezentowania urzędu oraz uzyskania racjonalnego orzeczenia.
 • Nadzoruje udostępnianie informacji o środowisku i informacji publicznych w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu w celu terminowej realizacji ustawowych zadań organu.
 • Zapewnia obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu, opiniuje pod względem formalno-prawnym umowy cywilnoprawne oraz projekty porozumień, w których stroną jest Wojewódzki Inspektor i projekty dokumentów przedstawianych przez Naczelników Wydziałów oraz udziela opinii prawnych w celu zapewnienia zgodności pod względem formalno-prawnym.
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz umorzenie należności w celu zapewnienia realizacji praw i obowiązków zobowiązanych i wierzyciela.
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz z egzekucją należności pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu w celu właściwej realizacji obowiązków wierzyciela.
 • Nadzoruje opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz zawiadomień do prokuratury, w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa w celu wydania prawomocnego orzeczenia co do winy podejrzanych o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


1. Praca w siedzibie Urzędu.


2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


3. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


4. Zagrożenie korupcją.


5. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


6. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


7. Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe


Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.45-035 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42 Opole

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego lub na stanowisku związanym z obsługą prawną dla administracji publicznej
 • Uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska,
 • znajomość prawa i postępowania cywilnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • znajomość prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Ordynacja Podatkowa
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • posiadanie kompetencji kierowniczych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem.
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Kopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • Kopie dokumentów potwierdzających Uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 03.04.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Ogłoszenie  - nr ……… ”

  • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą ich sporządzenia i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://www.gov.pl/web/wios-opole/oferty-pracy

  • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://www.gov.pl/web/wios-opole/procedura-naboru

  • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  ·      77 777 07 85 lub 77 777-07-86, 77 777-07-00

  • Ponadto informujemy, że możliwe jest również przesłanie ofert pracy poprzez platformę ePUAP, na adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka  za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego z tytułem "Ogłoszenie nr …” załączając zdjęcia lub skany niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń opatrzonych datą ich sporządzenia. Wszystkie dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa opolskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu jest obszar województwa opolskiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony