Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Numer referencyjny: Nabór - nr 63395 Data publikacji: 20 maja 2020 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i organów administracji publicznej, w celu sprawdzenia przestrzegania obowiązków określonych w przepisach prawa oraz w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.
 • Prowadzenie kontroli w oparciu o dokumenty, w tym automonitoringowe w zakresie emisji hałasu i pól elektromagnetycznych do środowiska przekazywanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji publicznej, w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi.
 • Prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów dokumentów pokontrolnych (m.in. zarządzeń pokontrolnych, wystąpień do właściwych organów administracji publicznej), w celu wyeliminowania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
 • Prowadzenie kontroli oddawanych do użytkowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w celu sprawdzenia przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji publicznej obowiązków określonych w przepisach w prawa, w decyzjach administracyjnych oraz oceny ich wpływu na stan środowiska.
 • Przygotowywanie danych do planowania i monitorowania celów zadań, podzadań oraz mierników, ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym oraz dane do sporządzania sprawozdawczości z ich wykonania dla układu zadaniowego budżetu, w celu realizacji zadań inspekcyjnych i wytycznych określonych przez GIOŚ.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, w tym organami inspekcyjnymi, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1.Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.
2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych, również w miejscach trudnodostępnych).
3. Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów i pracy zmianowej).
4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
5. Zagrożenie korupcją.
6. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe
Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbach ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych
 • Umiejętność analizy i interpretacji wyników pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska
 • Co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Termin składania dokumentów: 01.06.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór - nr 63395 ”
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html
Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69
W związku z podjętymi działaniami w celu ograniczenia transmisji koronawirusa SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19 w celu osobistego dostarczenia dokumentów dotyczących naboru należy skontaktować się z sekretariatem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu pod numerem telefonu 77 453-00-69 i uzgodnić przybycie do urzędu.
Ponadto informujemy, że możliwe jest również przesłanie ofert pracy poprzez platformę ePUAP, na adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego z tytułem "Nabór nr 63395” załączając zdjęcia lub skany niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Wszystkie dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Informacje o pracodawcy

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa opolskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu jest obszar województwa opolskiego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony