Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Dziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny: oferta nr 4/2019 Data publikacji: 11 lutego 2019 Lokalizacja: Piła - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 3) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Pile.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • Kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzenie postępowań pokontrolnych,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań przepisów ochrony środowiska,
 • Współpraca z innymi organami m.in. organami Inspekcji Ochrony Środowiska , ścigania, administracją publiczną oraz prokuraturą,
 • Kontrola podmiotów w innym zakresie korzystających ze środowiska,
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej.

Warunki pracy:
 • Praca w terenie, w tym samodzielne prowadzenie samochodu służbowego,
 • Praca przy komputerze,
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • Możliwość pracy zmianowej,
 • Pomieszczenia do pracy biurowej,
 • W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie,
 • Ogólna wiedza z zakresu ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość procedur wynikających z KPA,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowe: ochrona środowiska lub pokrewne ( m.in. inżynieria środowiska, chemia, biologia, biotechnologia, rolnictwo),
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska lub związanym z kontrolą,
 • Znajomość procedur kontrolnych,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Zdolność analitycznego myślenia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 19.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie
lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi ok 3000 zł brutto.
Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2019 r.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi działalność inspekcyjną i laboratoryjną. Zajmuje się także monitoringiem środowiska, OSN oraz pośredniczy w dofinansowywaniu projektów z zakresu ochrony środowiska.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony