Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Inspektor w Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: 120833 Data publikacji: 17 maja 2023 Lokalizacja: Jelenia Góra - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podejmuje czynności pozakontrolne w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku, polegające w szczególności na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc, udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku oraz zbieraniu dowodów ich popełnienia;
 • Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz działania pokontrolne w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska w celu ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;
 • Współdziała z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz opracowuje dokumentację do postępowań administracyjnych i karnych w celu skutecznej realizacji zadań.

Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca w terenie;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych);
 • Oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów;
 • Pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu);
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych);
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa);
 • Kontakt z kontrolowanymi podmiotami oraz podmiotami i osobami, wobec których wykonywane są czynności pozakontrolne;
 • Kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia pracy - urządzenia pomiarowe, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak podjazdów, wind, toalet i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • CV zawierające dane, o których mowa w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
 • Kopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 16.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie;
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego/w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail/w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP);
 • W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu;
 • List motywacyjny należy podpisać odręcznie (w przypadku oferty składanej elektronicznie własnoręcznie podpisany list motywacyjny należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu);
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzędu.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony