Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Specjalista w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: 76041 Data publikacji: 18 marca 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe
 • dekretuje dowody księgowe w zakresie przychodów i rozchodów oraz kosztów i wydatków jednostki
 • ewidencjonuje przychody i rozchody oraz koszty i wydatki jednostki wraz z ich analizą w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej jednostki
 • sporządza sprawozdania budżetowe jednostki za poszczególne okresy sprawozdawcze zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości
 • monitoruje prace mające na celu rozliczenie wydatków finansowych otrzymanych na realizację zadań w ramach zawartych umów dotacji
 • przygotowuje materiały planistyczne do opracowania projektu planu finansowego jednostki

Warunki pracy:
 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Znajomość obsługi programu YUMA F-K, Probit
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV zawierające dane, o których mowa w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 16.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego/w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail/w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP)
 • W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu
 • List motywacyjny należy podpisać odręcznie (w przypadku oferty składanej elektronicznie własnoręcznie podpisany list motywacyjny należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu)
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny
 • Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzędu

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony