Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Starszy inspektor zakładów górniczych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wyższy Urząd Górniczy Numer referencyjny: 135273 Data publikacji: 28 marca 2024 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wnikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń naturalnych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, sprawuje kontrolę nad sporządzaniem operatu ewidencyjnego zasobów złóż kopaliny, aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie swojej specjalności oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganymi dokumentami i przepisami.
 • Rozpatruje wnioski dotyczące: zaopiniowania projektów zagospodarowania złoża i dodatków do tych projektów, koncesji wydawanych przez starostę w zakresie sposobu prowadzenia ruchu oraz sposobu likwidacji zakładu górniczego, jak również wnioski dotyczące uzgadniania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji wydanych przez starostę w aspekcie zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego, w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty opinii dotyczących potencjalnego wpływu robót górniczych położonych w granicach terenu górniczego na nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów z uwzględnieniem tytułu prawnego do nieruchomości na których realizowana jest działalność górnicza, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy i sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję, w rocznym horyzoncie czasowym, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.

Warunki pracy:

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,


- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura),


- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od  pracujących maszyn, urządzeń i  instalacji elektrycznych,


- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


-  pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


- zagrożenie korupcją.


2. Sposób wykonywania zadań:


- pokonywanie  pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach  i nierównych powierzchniach,    


- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,


- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godz. dziennie,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- budynek urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach,


-w budynku znajdują się również udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, dla osób  mających problem ze słuchem przenośna pętla indukcyjna. Istnieje również możliwość skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online,


-do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


 


 


 


 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31 Poznań Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym lub geofizycznym.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) pracy w specjalności geologicznej: w ruchu zakładu górniczego
  lub w urzędach organów nadzoru górniczego lub w urzędach organów administracji geologicznej lub w podmiocie wykonującym obsługę geologiczną.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej oraz wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej.
 • lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w organach administracji geologicznej w specjalności geologicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne — magisterskie o profilu geologicznym lub geofizycznym
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności geologicznej.
 • Stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej oraz wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej.
 • lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w organach administracji geologicznej w specjalności geologicznej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności geologicznej.

Termin składania dokumentów: 28.04.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego  naboru dotyczą.


•          W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


•          Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl


•          Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)  zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wyższy Urząd Górniczy

Centralny urząd administracji rządowej, nadzorowany przez Ministra Energii. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier.

Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony