Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 121387 Data publikacji: 25 maja 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Gospodarka odpadami: Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje nadzór nad związkami spółek wodnych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy państwa dla spółek wodnych wykonujących i utrzymujących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych celem zapewnienia prawidłowości rozliczenia dotacji;
 • Udziela i rozlicza dotacje celowe na realizację przez starostów zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w związku z art. 45 ustawy Prawo Łowieckie;
 • Prowadzi sprawy dotyczące wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2021-2027” z przeznaczeniem na zamknięcie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie art. 469 Prawa wodnego,
 • Wprowadza dane do systemu informacyjnego gospodarowania wodami SIGW.

Warunki pracy:

 • Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego;
 • Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym;
 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Oświetlenie dzienne i sztuczne;
 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań administracyjnych;
 • Znajomość przepisów, w szczególności:
  • Prawa Wodnego,
  • KPA,
  • ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego;
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 04.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA:

 • 1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata,
  • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
  • Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
  • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby o specjalnych potrzebach, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
  • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”;
 • 2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu,
  • Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
  • Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji;
 • 3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania,
  • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
  • Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone;
 • 4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona testem umiejętności określonych w wymaganiach niezbędnych;
 • 5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna,
  • Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia,
  • Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 36 50.

Nabór może zostać przeprowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie, np. przy wykorzystaniu narzędzi: zoom, Skype, teams. Kandydat będzie musiał posiadać zainstalowany odpowiedni program.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony