Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 81094 Data publikacji: 12 lipca 2021 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska, Urbanistyka

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje dokumentację planistyczną związaną z uchwalaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wraz z przygotowaniem (po konsultacji z przełożonym) opinii w odniesieniu do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Uzgadnia i opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego gmin, pod kątem programów zawierających zadania rządowe, a także wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Analizuje dokumenty dotyczące terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez gminy oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wyliczenia terminów zwłoki w wydaniu decyzji.
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania skargowe składane zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej w zakresie gospodarki przestrzennej.

Warunki pracy: Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW. W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów). Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki przestrzennej lub w administracji publicznej
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe architektoniczne, urbanistyczne lub kierunki związane z gospodarką przestrzenną i krajobrazem

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 23.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub
e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji  i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia.

Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl  w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony