Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12 Data publikacji: 31 stycznia 2019 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w prowadzeniu spraw dotyczących stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa i na wniosek oraz w sprawie przekazywania samorządom nieruchomości Skarbu Państwa
 • uczestnictwo w postępowaniach zmierzających do nabycia nieruchomości, wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania
 • współudział w realizacji postępowań i przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych dot. stwierdzenia przejścia własności nieruchomości bądź nieodpłatnego przekazania nieruchomości rolnych
 • wstępne przygotowanie projektów zarządzeń Wojewody w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa
 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych dotyczących regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, przekazywania lasom państwowym nieruchomości Skarbu Państwa, potwierdzania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz opiniowanie wniosków o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • współudział w realizacji zagadnień dotyczących nadzoru nad starostami w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ujawniania praw własności w księgach wieczystych
 • udział w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych potwierdzających reprezentację Skarbu Państwa w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz przejścia urządzeń wodnych na właściciela wód

Warunki pracy:
 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • na stanowisku pracy występują zadania stwarzające ryzyko wystąpienia prób zachowań korupcyjnych
 • stanowisko pracy znajduje się na III. piętrze budynku ZUW
 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • oświetlenie dzienne i sztuczne

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami; ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych; Kodeksu postępowania administracyjnego
 • komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 11.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500,00 zł.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. pisemny sprawdzian wiedzy – test
3. rozmowa kwalifikacyjna


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3671.

Informacje o pracodawcy

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony