Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.02.2021 27 lutego 2021

Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Pracodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Numer referencyjny: 74575 Data publikacji: 16 lutego 2021 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy
Planowanie przestrzenne: Roboty publiczne, inżynieria lądowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Przygotowuje dokumentację budowlaną i przekazuje ją do uzgodnienia do innych organów.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje akta sprawy w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra.

Warunki pracy:
 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie
 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)
 • Sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów z zakresu: Prawa budowlanego, KPA, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg, obszarów morskich, transportu kolejowego
 • Umiejętność pracy w obszarze pakietu Office
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe architektoniczne, budowlane lub pokrewne
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość przepisów z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu wraz z np. opisami stanowisk pracy, zakresami czynności, kopiami referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów: 02.03.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem

Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony