Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) - Słownik ochrony środowiska

P

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)

Państwowy Monitoring Środowiska został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. System realizowany jest przez jednostki administracji państwowej i rządowej, organy gmin, jak również przez instytuty badawcze, szkoły wyższe i przedsiębiorców. Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest na podstawie wieloletnich programów opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Podstawowe cele PMŚ obejmują wytwarzanie danych i opracowywanie ocen niezbędnych do wdrożenia wymagań zawartych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska oraz podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, ustalanie powiązań przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu określenia trendów zmian jakości środowiska, a także sporządzanie ocen skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska na każdym szczeblu zarządzania.


Podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring jakości powietrza, monitoring jakości wód, monitoring jakości gleby i ziemi, monitoring przyrody, monitoring hałasu, monitoring pól elektromagnetycznych, monitoring promieniowania jonizującego.

Ostatnie uaktualnienie: 16.05.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło