Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Aktualizacja KPGO coraz bliżej

W piątek na stronach Ministerstwa Środowiska pojawił się nowy projekt Krajowego planu gospodarki odpadami z datą 9 marca 2016 r. Dokument będzie dostępny do konsultacji jeszcze przez trzy tygodnie.

   Powrót       04 kwietnia 2016       Odpady   

Komisja Europejska (KE) zaleciła Polsce jak najszybszą aktualizację Krajowego planu gospodarki odpadami oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Ponieważ plany wojewódzkie powinny być zgodne z planem krajowym, jego aktualizacja (dokonywana nie rzadziej niż co 6 lat) powinna nastąpić do końca 2016 r. Jej brak uniemożliwi pozyskanie i wydatkowanie środków unijnych z perspektywy 2014-2020 przeznaczonych na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami (ok 1,163 mld euro).

Nowe cele dotyczące recyklingu

W dokumencie w ramach analizy stanu gospodarki odpadami zaktualizowane zostały informacje o ilościach powstających odpadów i sposobach ich zagospodarowania, znalazły się w nim także nowe prognozy dotyczące gospodarki odpadami.

W projekcie KPGO wzięto pod uwagę nowe propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Ustalone dla Polski cele są następujące: do 2020 r. recyklingowi powinno być poddawane 50 proc. odpadów komunalnych, a do 2025 r. - 60 proc. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych powinien z kolei wynieść 50 proc. ich masy do 2020 r.

Nowe składowiska niepotrzebne

W dokumencie podkreśla się konieczność znacznej redukcji ilości składowanych odpadów oraz ograniczenia składowania wyłącznie do odpadów uprzednio przetworzonych. Oznacza to, że nie powinny już powstawać kolejne składowiska odpadów komunalnych, choć ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawia się marszałkom województw.

W aktualizacji KPGO postawiono też na zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, m.in. poprzez objęcie systemem zbiórki wszystkich właścicieli nieruchomości. Mowa jest także o wprowadzeniu standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego kraju (nie podano jednak perspektywy czasowej). Planuje się za to, by do końca 2021 r. systemy zbiórki odpadów zielonych iinnych bioodpadów pojawiły się we wszystkich gminach. Chodzi o to, by w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35 proc. masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. Wypełnieniu tego celu ma służyć także wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia. Działania te mają być połączone ze zwiększaniem świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym żywnościowymi i innymi ulegającymi biodegradacji.

Weryfikacja mocy przerobowych MBP

Szczegółowe działania zmierzające do realizacji celów będą określone wraz z planami inwestycyjnymi w zaktualizowanych wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Jak czytamy, w przyszłości konieczna będzie na poziomie WPGO weryfikacja istniejących i planowanych (...) mocy przerobowych instalacji prowadzących procesy mechanicznego przetwarzania odpadów o łącznej mocy około 15,9 mln Mg oraz MBP o łącznej mocy przerobowej w części mechanicznej około 9,4 mln Mg oraz w części biologicznej około 4 mln Mg. Instalacje te będą stopniowo przekształcane w sortownie doczyszczające odpady selektywnie zebrane oraz instalacje biologicznego przetwarzania bioodpadów i odpadów zielonych.

Do spalenia nie więcej niż 30 proc. odpadów komunalnych

Dokument zawiera też analizę dotyczącą możliwości termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zaznaczono, że moc przerobowa wszystkich instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w danym województwie nie powinna przekroczyć 30 proc. ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w tym województwie. W przeciwnym wypadku zagrożone może być uzyskane wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, co więcej, nie będzie wówczas możliwe finansowanie inwestycji typu ITPOK ze środków publicznych.

Na zadania wskazane w aktualizacji KPGO Ministerstwo Środowiska powinno zaplanować kwotę w wysokości 11,487 mln zł.

Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 25 kwietnia br. Uwagi można zgłaszać np. w formie pisemnej, bezpośrednio na adres ministerstwa oraz na adresy mailowe: lucja.dec@mos.gov.pl oraz katarzyna.rojek@mos.gov.pl.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony