Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Polska ma jeden z największych w Europie potencjałów do produkcji biogazu i biometanu. Co nie gra?

W Polsce mamy 8 biogazowni w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, podczas gdy np. w Czechach liczba ta wynosi 54. To efekt barier administracyjno-prawnych. Koalicja Na Rzecz Biometanu chce to zmienić. Przedstawiamy Białą Księgę Biometanu.

   Powrót       17 lipca 2020       Energia   

„Biała Księga Biometanu(1)” to dokument przygotowany przez Krajową Izbę Biopaliw, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu PIB w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu. W skrócie mówiąc, jest to analiza barier wraz z proponowanymi rozwiązaniami naprawczymi.

Oddolna inicjatywa branży

Jako genezę powstania dokumentu jego autorzy wskazują fakt, że mimo dużego potencjału, do chwili obecnej sektor biogazu i biometanu nie miał szans na zaistnienie w Polsce. Mimo tego, że korzyści mogą być wielopłaszczyznowe: począwszy od zwiększenia konkurencyjności rolnictwa i aktywizacji obszarów wiejskich, poprzez uzyskanie sposobu na sprostanie przez Polskę wyzwaniom klimatycznym. Wskazuje się przy tym, że konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych nie powinna być traktowana jedynie jako „niewygodne obligo” płynące z europejskiej polityki klimatycznej.

Wypełnić niszę na rynku paliw

Koalicja wskazuje, że wprowadzone w 2019 r. rozwiązania ustawowe dla sektora biometanu w praktyce pozostają martwe z uwagi na brak stosownych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (BIO).

- Biometan obecnie jest jednym z tych paliw, które uważane jest w Unii Europejskiej za paliwo przyszłości. Polska ma ogromny potencjał produkcji biogazu ze względu na dużą dostępność biomasy, która może podlegać procesowi fermentacji metanowej. Potencjał ten jest cały czas niewykorzystany i należy podjąć działania w celu aktywizacji sektora biogazu i biometanu – stwierdza Sylwia Koch-Kopyszko, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Czytaj: Prezes UPEBI: W branży umiarkowany optymizm

Jak z kolei wyjaśnia redakcji Adam Stępień, dyrektor generalny w Krajowej Izbie Biopaliw (KIB),KIB zdecydowała się na podjęcie wraz z UPEBI inicjatywy Koalicji Na Rzecz Biometanu dostrzegając nie tylko drzemiący wciąż w Polsce potencjał surowcowy, a co za tym idzie wytwórczy biometanu, ale także wyzwania wynikające z dalszej dywersyfikacji OZE w transporcie. - Polska jest znakomitym przykładem w Europie w sektorze biopaliw konwencjonalnych, tj. bioetanolu i biodiesla, że możliwa jest koniunkcja ambicji gospodarczych i środowiskowych, ponieważ krajowa produkcja opiera się w zdecydowanej większości na polskich właśnie surowcach rolnych, a lokalnie wytwarzane biokomponenty dominują w strukturze wykorzystania w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego – wskazuje Adam Stępień.

RED II z odsieczą

Branża przypomina, że nadrzędnym celem dyrektywy RED II jest osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym UE do poziomu co najmniej 32 proc. do 2030 r. Poza tym dyrektywa wskazuje na zwiększające się znaczenie biogazu w postaci biometanu, głównie w transporcie. Koalicja zwraca uwagę, że w tym kontekście szczególną rolę ma on do odegrania w świetle art. 25 dyrektywy, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do 2030 r. wymogu wobec dostawców paliw, polegającego na zapewniu co najmniej 14-procentowego udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu. - Biometan powinien być zatem ważnym składnikiem tego, co możemy zaoferować realnie ponad 7-proc. limit dla biopaliw z surowców rolnych, a poprzeczka jest przecież wysoko postawiona zważywszy na cel 14 proc. w 2030 roku. Oferując wysoką redukcję emisji i zagospodarowując odpady i pozostałości z produkcji rolno-spożywczej, produkcja biometanu „załatwia” nam jednocześnie wiele spraw – podkreśla Adam Stępień.

Konieczne wsparcie finansowe

Główne postulaty dotyczą finansów, mianowicie Koalicja proponuje wprowadzenie do ustawy o OZE regulacji umożliwiających instalacjom produkującym biometan i wprowadzającym go do sieci gazowych uczestnictwo w systemach FiT i FiP (po przeliczeniu ilości wprowadzonego do sieci biometanu na ekwiwalent w postaci energii elektrycznej). W tym system wsparcia powinien brać pod uwagę alternatywne technologie transportu biometanu do odbiorców (jak np. transport tzw. butlowozami biometanu w formie sprężonej) i jego wykorzystanie w transporcie lub w formie skroplonej do wykorzystania w transporcie lub zasilania lokalnych sieci gazowych.

Jako pożądane wskazuje się też wprowadzenie uregulowań, które umożliwiałyby współfinansowanie inwestycji w zakresie budowy biogazowni i biometanowni ze środków publicznych. W zależności od potrzeb, środki przeznaczone na ten cel mogłyby być zgromadzone w odrębnym funduszu (na wzór Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego finansowane są inwestycje w zakresie paliw odnawialnych i alternatywnych).

- Ustanowienie trwałego systemu ceny gwarantowanej (np. w Niemczech czy Austrii) było podstawą do efektywnego wejścia instytucji finansowych w projekty biogazowe. Z kolei tam, gdzie obserwowany jest istotny wzrost udziału biometanu w strukturze paliw transportowych, czyli we Włoszech czy Szwecji, zdecydowano o ustanowieniu specjalnej ścieżki pomocowej w formie dopłat do produkcji. Dzięki temu działalność taka ma stabilne ekonomiczne podstawy funkcjonowania, co ogranicza ryzyko fluktuacji cenowych obserwowane np. w sektorze biokomponentów – czytamy w dokumencie.

Czytaj: Sposób na bioodpady w Szwecji. Biogaz priorytetem

Rozwój sieci i współpraca z operatorami sieci gazowych

Wreszcie proponuje się też wprowadzenie do Prawa energetycznego odrębnej definicji biogazowego gazociągu bezpośredniego i wyłączenie tych instalacji z obowiązku uzyskiwania zgody Prezesa URE przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Odpowiednich narzędzi legislacyjnych wymaga też rozwiązanie problemu „braku chłonności” sieci dystrybucyjnych, który w wielu wypadkach uniemożliwia przyłączanie biometanowni do tych sieci.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Biała Księga Biometanu do pobrania tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8993-biala-ksiega-biometanu.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i biometan w procesie transformacji energetycznej (02 grudnia 2022)Eksperymentalna biogazownia włączona do systemu ogrzewania (24 listopada 2022)Innowacje są kluczowe dla dekarbonizacji gospodarki (16 listopada 2022)Branża biopaliw dyskutuje o swojej przyszłości (07 października 2022)W biopaliwach nowe otwarcie? (27 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony