Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Nowe prawo ma skuteczniej chronić nas przed gazami cieplarnianymi

Od kilku dni obowiązuje w Polsce nowa ustawa dotycząca substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Jej celem jest zmniejszenie ich emisji do atmosfery oraz oddalenie ryzyka nałożenia na Polskę kar przez unijny Trybunał Sprawiedliwości.

   Powrót       16 lipca 2015       Ryzyko środowiskowe   

W wyniku zubożenia warstwy ozonowej wzrasta szkodliwe promieniowanie UV. Społeczność międzynarodowa szybko dostrzegła związane z tym niebezpieczeństwo i postanowiła walczyć z tym zjawiskiem, przyjmując w roku 1987 tzw. protokół montrealski. Sygnatariusze zobowiązali się w nim do stopniowego wycofywania substancji, które zubożają warstwę ozonową, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ostatnie działania legislacyjne są kolejnym krokiem na drodze do realizacji długofalowych celów tej umowy.

Szerszy zakres przedmiotowy i lepszy nadzór

Dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. regulowała tylko kwestie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), nie zajmując się tzw. F-gazami, czyli fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Uchwalona 15 maja 2015 r. ustawa rozszerza ten zakres oraz wprowadza dodatkowo uregulowania umożliwiające monitorowanie, kontrolę i ocenę efektywności podejmowanych działań.

Nowa regulacja przewiduje zastąpienie świadectw kwalifikacji, wydawanych dotychczas na okres pięciu lat, bezterminowymi certyfikatami dla personelu obsługującego m.in. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe oraz przekazanie organom Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej nadzoru nad postępowaniem z opisanymi wyżej substancjami.

Ustawa określa także obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem SZWO i F-gazów. Jednym z nich jest umieszczanie odpowiednich etykiet w języku polskim oraz konieczność przekazywania stosownych sprawozdań do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten będzie dotyczył nie tylko importerów i eksporterów, ale także podmiotów stosujących omawiane substancje i gazy np. w produkcji, serwisie lub konserwacji innych urządzeń i systemów, a także tych, którzy zajmują się ich odzyskiem, recyklingiem czy niszczeniem.

Ustawa przewiduje także powstanie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który będzie zawierał m.in. informacje o rodzaju i ilości SZWO i F-gazów zawartych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemach ochrony przeciwpożarowej. Nowe prawo przewiduje także kary finansowe za naruszenia i uchybienia w realizacji wymienionych wyżej obowiązków.

Oddalić groźbę nałożenia kar

W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce skargę (sprawa C-303/14)(1), w związku z niewdrożeniem unijnych przepisów w tym zakresie. Uchwalenie nowej ustawy ma więc także uchronić nasz kraj przed ewentualnymi sankcjami finansowymi.

Stosowne regulacje prawne zostały wprowadzone we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Polski. W krajach skandynawskich przepisy są w tej materii jeszcze bardziej zaostrzone. Także niektóre nowe kraje członkowskie UE jak np. Węgry czy Czechy wdrożyły dodatkowo obowiązkowe opłaty za wprowadzanie F-gazów na terytorium swojego kraju. W innych krajach OECD, jak np. USA, Kanada czy Japonia, ograniczenia w zakresie F-gazów i SZWO nie są jednak tak restrykcyjne jak w państwach członkowskich UE.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1118-skarga-KE-przeciw-Polsce.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziura ozonowa zanika. To dowód, że globalne porozumienia przynoszą pozytywne efekty (03 lipca 2023)Rewizja unijnych przepisów dot. SZWO i F-gazów. Trwa opiniowanie tekstów dwóch nowelizacji (29 kwietnia 2022)Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)33 lata ochrony warstwy ozonowej (16 września 2020)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony