Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowe regulacje ws. ocen oddziaływania na środowisko już obowiązują

Choć większość zmian wprowadzonych ustawą dot. ocen oddziaływania na środowisko wejdzie w życie w 2017 roku, część z nich już obowiązuje. Odnoszą się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedsięwzięć oddziałujących na obszary Natura 2000.

   Powrót       19 stycznia 2016       Zrównoważony rozwój   

24 grudnia 2015 roku w życie weszły pierwsze przepisy wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.). Poniżej przypominamy najistotniejsze, obowiązujące już zmiany.

1. Inne załączniki

W art. 74 ustawy dokonane zostały zmiany w zakresie wymaganych dokumentów będących załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamiast załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia należy przedkładać mapę. Musi być ona sporządzona w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Należy dołączyć zapis mapy w formie elektronicznej.

Dotychczas wnioskodawca zobowiązany był do przedkładania wypisów z rejestru gruntów. Teraz może to być również inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Dokument musi umożliwić ustalenie stron postępowania. Powinien zawierać co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz (o ile zostały ujawnione): numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać.

2. Szersze kompetencje RDOŚ

Generalny dyrektor ochrony środowiska oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska mogą przedstawić stanowisko, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Odnosi się to do zgłoszeń dotyczących przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony. Zmianę tę wprowadza dodany ustęp 1b w art. 76 ustawy.

3. Uściślono kiedy RDOŚ nakazuje sporządzenie dokumentacji

W zmienionej treści art. 97 ustawy wskazano szereg uwarunkowań, na podstawie których regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdza – w drodze postanowienia – obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Szczegółowe uwarunkowania wskazują na konieczność uwzględnienia:

  • rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia,
  • usytuowania przedsięwzięcia,
  • rodzaju i skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi (realizowanymi, zrealizowanymi i planowanymi) przedsięwzięciami.

4. Dłuższe „terminy ważności” wydanych już decyzji

Nowelizacja ustawy wprowadza dłuższe terminy, w których można korzystać z wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to 6 lat jako termin podstawowy i 10 lat dla inwestycji realizowanych etapowo (wcześniej było to odpowiednio 4 i 6 lat). Zmianę tę przewidziano w art. 7 ust. 1. Co istotne, wydłużone terminy obejmują również decyzje wydane wcześniej, przed nowelizacją ustawy.

Pozostałe zapisy nowelizacji będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)PSE: Grzegorz Onichimowski nowym prezesem zarządu (01 marca 2024)Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony