Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Od czego zacząć budowanie strategii ESG przedsiębiorstwa?

Zapoznanie się ze standardami raportowania to pierwszy krok na początku budowania strategii ESG w kierunku zrównoważonego rozwoju. Każda spółka powinna korzystać z ESRS jako podstawy do przygotowania swoich ujawnień.

   Powrót       28 listopada 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Standardy raportowania

Zarządzanie raportowaniem ESG staje się kluczowym działaniem w obszarze zrównoważonego rozwoju i świadczy o prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony. Umożliwia uporządkowanie wewnętrznych procesów, określenie na nowo celów i osiąganych wyników, a także daje podstawy do zmian modeli biznesowych całych organizacji. Pozwala określić najważniejsze wpływy organizacji na środowisko, społeczne i korporacyjne. Daje też możliwość dzielenia się z interesariuszami swoimi osiągnieciami oraz pozwala szukać finansowania na rozwój zrównoważonych środowiskowo działalności.

Aby zapewnić wysoką jakość ujawnianych informacji i możliwość dokonywania porównań między organizacjami, raporty powinny być przygotowywane zgodnie z nowo powstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), w oparciu o które już pierwsze spółki będą raportować za 2024 r. Dlatego warto już teraz przygotować się do raportowania zgodnie z tymi standardami.

Na jakie zmiany w przedsiębiorstwie powinniśmy się przygotować w związku z ujawnianiem informacji ESG?

Nowym wymogiem w organizacjach staje się posiadanie jasno określonego celu działalności, który pozwala osiągać cele biznesowe przy jednoczesnym pozytywnym wpływie przedsiębiorstwa na środowisko oraz otoczenie społeczne i korporacyjne.

Spojrzenie na zarządzanie w aspektach ESG powinno być głównym filarem strategii przedsiębiorstwa na drodze do osiągnięcia stawianych  celów. W ramach raportowania ESG każdy aspekt funkcjonowania firmy będzie podlegał analizie, zwłaszcza łańcuch dostaw, procesy gromadzenia, stosowania i zarządzania danymi oraz wpływ działalności biznesowej na otoczenie naturalne.

Każda organizacja musi odpowiedzieć sobie na pytanie, które cele środowiskowe są dla niej istotne i w ramach których będzie inwestować w zrównoważony rozwój. Do czego dąży i w jaki sposób chce się pozycjonować. Spełnienie tylko obowiązku prawnego może w dłuższej perspektywie okazać się złudne i wpłynąć na utratę konkurencyjności.

Jak zrobić analizę ESRS pod kątem własnej działalności?

Na początek na pewno warto zacząć od dokładnego zapoznania się ze standardami ESRS. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z fachowej porady specjalistów Atmoterm SA, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie pomogą przygotować się do realizacji nowych obowiązków.

Po analizie dotychczas opublikowanych standardów ESRS dowiemy się, że są one zbudowane z odrębnych dziedzinowych części, które są ze sobą powiązane w jedną spójną całość.

Składają się na nie 2 standardy przekrojowe:

 • ESRS 1 – Wymogi ogólne: stanowi swoiste wprowadzenie do zagadnienia raportowania i określa ogólne zasady i wymogi tworzenia raportów;
 • ESRS 2 – Ujawnienia ogólne: określa min. wymagane ujawnienia ogólne dotyczące strategii, sposobu zarządzania oraz oceny istotności;

oraz 10 standardów tematycznych, które obejmują następujące obszary:

ŚRODOWISKO (E):

 • ESRS E1 – Zmiana klimatu;
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia;
 • ESRS E3 – Zasoby wodne i morskie;
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystemy;
 • ESRS E5 – Gospodarka obiegu zamkniętego i wykorzystywanie zasobów;

SPOŁECZEŃSTWO (S):

 • ESRS S1 – Zatrudnienie;
 • ESRS S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości;
 • ESRS S3 – Otoczenie społeczne;
 • ESRS S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi;

ŁAD ZARZĄDCZY (G):

 • ESRS G1 – Zarządzanie biznesowe.

Kolejny krok - wyznaczenie kluczowych wskaźników raportowania

Po zapoznaniu się z ESRS należy zacząć budowanie strategii ESG poprzez określenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko oraz postawienie celów redukcyjnych, tam gdzie te wpływy są najistotniejsze. Ma to na celu:

 1. dobrać właściwe wskaźniki ESG oraz ujawnić ryzyka klimatyczne, uwzględniając specyfikę branży oraz jej obecny łańcuch wartości, a także
 2. rozpocząć transformację modelu biznesowego w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Przegląd jednolitych standardów raportowania - ESRS na tym etapie jest konieczny, w celu wyznaczenia kluczowych informacji i wskaźników do raportowania ESG dla przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem, jest określenie strategii zbierania danych u źródła i gromadzenia danych E, S i G - najlepiej od razu w systemie IT. Pozwala to ocenić stan przygotowania spółki do raportowania ESG. Analizie podlegają zbiory danych z systemów IT do gromadzenia danych źródłowych oraz z innych miejsc przechowywania danych. Precyzyjne określenie źródeł danych, przygotowanie procesów zbierania tych danych w uporządkowany sposób (szczególnie danych środowiskowych, które często bywają rozproszone ze względu na wielorakość komponentów środowiska), jest ważne dla pewności, że pozwoli na swobodne raportowanie istotnych wskaźników ESG w oparciu o rzetelnie zbierane w systemach dane.

Na tym etapie przygotowuje się specyfikację rozwiązania IT dla przedsiębiorstwa oraz wdraża się systemy IT takie jak  platforma ekostrateg.com. Działania te mają na celu integrację i optymalizację procesów zbierania danych środowiskowych poprzez przydzielenie odpowiedzialności i ról w procesie zbierania i ujawniania danych na potrzeby raportowania ESG.

W ramach platformy ekostrateg.com wdrożone zostają również usługi raportowania i analizy, które pozwolą wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i ESG. Dzięki integracji danych całej spółki i spółek zależnych na platformie, przedsiębiorca posiada możliwość  wykorzystania gromadzonych danych np. do obliczenia śladu węglowego, wyliczenia wybranych wskaźników ESG w zakresie środowiskowym oraz realizacji wymaganych prawem obowiązków środowiskowych.

Podsumowanie

Ujawnianie wskaźników ESG staje się coraz istotniejsze dla inwestorów i może znacząco wpływać na przyszłość przedsiębiorstwa. Transparentność i klarowność ujawnionych danych są kluczowe dla interesariuszy. Wskaźniki te, są bowiem odzwierciedleniem sposobu działania firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Na koniec warto wspomnieć, że raportowane i ujawniane dane niefinansowe będą podlegały weryfikacji. Za podanie błędnych danych przedsiębiorstwo  będzie podlegało odpowiedzialności karnej oraz może utracić dobrą opinię w oczach inwestorów i kontrahentów. Dlatego tym bardziej istotne staje się zbieranie danych w oparciu o narzędzia takie jak ekostrateg.com, które gwarantują transparentność i przejrzystość w zbieraniu danych, na podstawie których można wyznaczyć odpowiednie wskaźniki i informacje.

Jakie główne korzyści daje przedsiębiorstwu zbieranie danych w oparciu o narzędzia takie jak platforma ekostrateg.com:

 • możliwość zarządzania danymi środowiskowymi na poziomie strategicznym organizacji,
 • zbieranie rzetelnych danych u źródła, dzięki czemu szybko i skutecznie zgromadzone zostaną dane na potrzeby raportowania ESG czy realizacji wymaganych prawem obowiązków środowiskowych,
 • ułatwienie u przygotowaniu organizacji do raportowania ESG,
 • uporządkowanie procesów środowiskowych.
AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (30 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony