Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Państwowa Rada Ochrony Środowiska będzie mogła obradować on-line

   Powrót       23 marca 2021       Management   

Wczoraj (22 marca 2021 r.) odbyło się pierwsze spotkanie Państwowej Rady Ochrony Środowiska (PROŚ). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, głównym tematem rozmów były najpilniejsze wyzwania związane z ochroną środowiska.

PROŚ to trzy grupy robocze skupiające się na trzech filarach: natura, technologia i człowiek/miasto. - Filar „Natura” związany jest ściśle z kwestią przyrody, leśnictwa czy gospodarki wodnej. Kolejnym filarem naszych prac jest „Technologia”, czyli myślenie o dążeniu do neutralności klimatycznej przez pryzmat rozwoju technologicznego. Ostatni filar, ściśle związany z człowiekiem i miastem, jest szczególnie istotny ze względu na koncentrację wyzwań ekonomicznych społecznych i ekologicznych – wskazał obecny na spotkaniu minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Państwowa Rada Ochrony Środowiska w Prawie ochrony środowiska

Państwowa Rada Ochrony Środowiska jest jedną z krajowych instytucji ochrony środowiska. Rada jest utworzona jako organ doradczy i opiniodawczy ministra właściwego do spraw klimatu. Do jej zakresu działania należy opracowywanie dla ministra właściwego ds. klimatu opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu. W skład Rady wchodzą przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie, w liczbie do 30, powoływani przez ministra na okres 5 lat spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw klimatu. Obsługę biurową Rady zapewnia minister właściwy do spraw klimatu.

Więcej w ustawie Prawo ochrony środowiska (czytaj tekst aktu prawnego tutaj)

Rada w nowym składzie

Jak czytamy w zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Państwowej Rady Ochrony Środowiska(1), zasiada w niej 30 osób. A są to:

 1. przewodniczący − prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Politechnika Śląska;
 2. zastępca przewodniczącego − dr hab. inż. Izabela Sówka, Politechnika Wrocławska;
 3. zastępca przewodniczącego − dr hab. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 4. sekretarz − dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska (czytaj opinię eksperta);
 5. członkowie:
  1. prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski,
  2. prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  3. prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  4. prof. dr hab. inż. Józef Hernik, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  5. prof. dr. hab. Andrzej Fal, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  6. dr nauk medycznych Zbigniew Król, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  7. dr hab. Mateusz Grygoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  8. doc. dr inż. Paweł Skowroński, Politechnika Warszawska,
  9. dr inż. Karol Wawrzyniak, Zakład Analiz Energetycznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  10. dr hab. Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski,
  11. prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” (czytaj artykuł),
  12. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  13. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (czytaj wywiad),
  14. prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, Politechnika Łódzka,
  15. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
  16. dr hab. inż. Rafał Wawer, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
  17. dr Witold Lenart, Uniwersytet Warszawski,
  18. dr hab. Joanna Kulczycka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  19. prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Uniwersytet Warszawski,
  20. prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, Politechnika Gdańska,
  21. dr Przemysław Nawrocki, Fundacja WWF Polska (czytaj wywiad2),
  22. prof. Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  23. prof. dr hab. inż. Lech Łobocki, Politechnika Warszawska,
  24. prof. dr hab. Janusz Olejnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  25. dr hab. Robert Kubica, Politechnika Śląska.

Dostosowanie funkcjonowania rady do cyfrowych realiów XXI wieku

Niedawno w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się ponadto projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska(2).

- Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 702) zostało wydane na mocy upoważnienia ustawowego, które uległo zmianie na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284). W upoważnieniu zmieniono organ wydający rozporządzenie z ministra właściwego do spraw środowiska na ministra właściwego do spraw klimatu. Zmianie uległ także art. 387 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym Państwowa Rada Ochrony Środowiska jest organem doradczym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw klimatu – czytamy w uzasadnieniu projektu. Jak dodano, „wobec powyższego oraz zważywszy na okoliczność, iż obecne rozporządzenie liczy 19 lat, konieczne jest wydanie nowego aktu określającego organizację i tryb działania Rady (uwzględniające sytuację pandemiczną)”.

Nowe rozporządzenie ustala podział zadań i kompetencji. Ponadto dostosowuje zasady funkcjonowania rady do współczesnych realiów, w tym umożliwia elektroniczny obieg dokumentów czy organizowanie posiedzeń w trybie zdalnym.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Państwowej Rady Ochrony Środowiska tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/zarzadzenie-z-dnia-19-03-2021-dz.-urz.-mkis-2021-poz.-26-4920.html
2/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344752/katalog/12772954#12772954

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowi pełnomocnicy w strukturach MKiŚ (02 kwietnia 2021)Nowy wiceprezes Wód Polskich (18 stycznia 2021)Ekoinfonet to system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska. Dane udostępniane na wniosek (07 grudnia 2020)Program LIFE: ponad 280 mln euro na projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu (17 listopada 2020)Znamy podział kompetencji w MKiŚ. Kto zajmie się gospodarką wodną? (04 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony