Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Polska musi nadrobić zaległości w rozwoju biometanu. Potrzebne są regulacje

Polska Organizacja Biometanu (POB) przekonuje, że rozwój biometanu w Polsce wymaga podstaw regulacyjnych, które dotychczas nie zostały wdrożone. W najnowszej analizie przedstawia propozycję najpotrzebniejszy przepisów.

   Powrót       18 maja 2023       Energia   

Organizacja branżowa w raporcie(1) przypomina, że zgodnie z polityką Unii Europejskiej, biometan ma zazielenić konsumpcję gazu oraz wesprzeć działania związane z transformacją energetyczną. Zgodnie z celami Komisji Europejskiej ujętymi w REPowerEU państwa członkowskie mają zwiększyć produkcję biometanu do 35 mld m3 do 2030 r. Według danych zawartych w EBA Statistical Report 2022, na który powołuje się POB, na koniec 2022 r. na terenie UE działały 18 843 biogazownie (z czego mniej więcej połowa w Niemczech), a także 1067 instalacji wytwarzających biometan. Krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacowany jest na około 8 mld m3 rocznie, a Polska według raportu „GasForClimateReport” zajmuje miejsce w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem możliwości jego wytwarzania. Do tej pory w Polsce nie powstała żadna taka instalacja, niemniej jednak biometan znalazł się w centrum polskiej i europejskiej uwagi.

Czytaj: Biogaz w Polsce 2023. Nowe otwarcie – Publikacja Teraz Środowisko.pl

Biometan może dać nie tylko korzyści dla energetyki, ale też środowisku pod względem wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Do ich wytwarzania stosuje się rozmaite surowce (np. uprawy energetyczne, odpady lub pozostałości rolnicze, pozostałości przemysłowe, odpady spożywcze i odpady z gospodarstw domowych). Uzyskane z nich paliwo daje się magazynować, a pozostałości w postaci masy pofermentacyjnej są bogate w składniki odżywcze i nadają się do wykorzystania jako nawóz organiczny, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię i nawozy sztuczne, przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczenia wód i gleb.

Postulaty branży

Organizacja zaproponowała kilka rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby usprawnić rozwój rynku biometanu w Polsce. Pierwsza z nich to wprowadzenie definicji biometanu. Propozycja definicji pojawiła się w nowelizacji ustawy o OZE (nr UC99), która obecnie trafiła do Sejmu. Zgodnie z projektem biometan to „gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego, którego wartość ciepła spalania wynosi nie mniej niż 34,0 MJ/m3”. Organizacja pozytywnie odnosi się do definicji wskazując, że umożliwia zagospodarowanie na cele gazowe istotnego potencjału w postaci istniejących biogazowni produkujących biogaz z osadów ściekowych przy oczyszczalniach ścieków na terenie całego kraju. Łącznie produkują one dzisiaj około 270 mln biogazu, czyli w tym przypadku daje to ok. 150 mln m3 biometanu. Pojęciem tym objęty będzie także inny biogaz wytwarzany z innych substratów niż biogaz rolniczy, co umożliwi objęcie go systemem wsparcia OZE. W ocenie POB warto byłoby doprecyzować, że m.in. pojęcie to obejmuje gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego niezależnie od jego stanu skupienia, w tym również w formie skroplonej lub sprężonej.

Kolejny postulat to wdrożenie odrębnego instrumentu wsparcia, dedykowanego instalacjom służącym do biogazu z różnych substratów, który będzie dopasowany do ich szczególnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. W UC99 pojawiła się propozycja wprowadzenia instrumentu wsparcia opartego na stałej cenie zakupu dla instalacji wytwarzających biometan o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. POB dostrzega również konieczność objęcia tym instrumentem wsparcia również instalacji OZE o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, a także tych które transportują wytworzony biometan w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe.

Kolejnym kluczowym elementem umożliwiającym uruchomienie sektora wytwarzania biometanu w Polsce jest zapewnienie możliwości technicznych wprowadzania tego rodzaju odnawialnego paliwa gazowego do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce. Jak się okazuje, operatorzy są gotowi na tak rewolucyjne zmiany.

-  Jako Polska Spółka Gazownictwa jesteśmy gotowi, żeby naszymi sieciami popłynął biometan i od pewnego czasu głośno o tym mówimy. Natomiast w celu pełnego wykorzystania potencjału biometanu m.in. w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski, konieczne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą nam zaproponować lepsze warunki dla tworzących się biometanowni. Zatem wzrost rynku biometanu zależy właśnie od zmian przepisów, ale także od środków finansowych, które poprawią chłonność naszej sieci w miejscach, gdzie jest największy potencjał produkcji substratów do wytwarzania biometanu – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa, podczas jednej z konferencji branżowych.

Postuluje się również wprowadzenie unormowań w zakresie ułatwienia oraz przyspieszenia poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego w instalacje biometanowe m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. W ocenie POB powinno się odejść od postulatów legislacyjnych umożliwiających lokalizowanie instalacji biometanowych wyłącznie w ramach zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj: Biometan - zielony gaz o ogromnym potencjale

Przedsiębiorstwa z sektora rafineryjno-paliwowego stoją przed koniecznością wykorzystywania tzw. biopaliw II generacji lub dodawania do paliw ciekłych tzw. biokomponentów II generacji pochodzenia odpadowego. Jak czytamy, kluczowym jest zapewnienie możliwości wykorzystywania biokomponentów rodzimej produkcji wykorzystującej w tym zakresie krajowy potencjał sektora rolno-spożywczego. Polski biometan wytwarzany z biodegradowalnych substratów pochodzenia odpadowego oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie – przekonuje POB. alternatywną formą dostarczania biometanu w celu produkcji biowodoru jest jego dostarczanie w formie skroplonego biometanu (tzw. bioLNG). Kolejnym z możliwych modeli wykorzystania biometanu w transporcie jest jego skroplenie do postaci bioLNG lub sprężenie do postaci bioCNG, a następnie bezpośrednie wykorzystanie w pojazdach drogowych oraz w transporcie kolejowym i morskim przystosowanych do spalania paliwa gazowego. POB postuluje również rozważanie wycofania zmiany powodującej brak możliwości wykorzystania do radiacji NCW biometanu, który podlegał odpowiedniemu wsparciu operacyjnemu na etapie jego wytworzenia.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Polskiej Organizacji Biometanu
https://bioch4.org/najnowsza-analiza-polskiego-rynku-biometanowego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano sprawozdanie podsumowujące działania URE w 2023 r. (07 maja 2024)Już dziś w życie wchodzi REMIT II. Co niesie ze sobą rozporządzenie? (07 maja 2024)23 proc. więcej wytwórców energii w małych instalacjach. Raport URE (06 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony