Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Nowe przepisy, które zapobiegną „rozlewaniu się miast”

   Powrót       19 sierpnia 2015       Planowanie przestrzenne   

Zapobieganie niekontrolowanej suburbanizacji, czyli powstawaniu zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast lub poza ich granicami jest celem projektu noweli, który we wtorek przyjął rząd.

Suburbanizacja z jednej strony powoduje bowiem powstawanie zabudowy na terenach do tego niedostosowanych, czyli niewystarczająco wyposażonych w infrastrukturę techniczną i społeczną, z drugiej – obniżenie atrakcyjności terenów zurbanizowanych, czyli takich, które taką infrastrukturę już mają.

Suburbanizacji towarzyszy zjawisko wyludniania się centrów miast oraz degradacji ładu przestrzennego i funkcji przestrzeni. W rezultacie dochodzi do chaotycznej i rozproszonej zabudowy, która oznacza wyższe koszty budowy i eksploatacji m.in. dróg, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych oraz utrzymania małych szkół i ośrodków zdrowia. Koszty te najczęściej ponoszą samorządy, co stanowi poważne obciążenie ich budżetów. W rezultacie gminy mają trudności z finansowaniem innych zadań, w tym poprawiających infrastrukturę na terenach już zamieszkałych. Ponadto mieszkańcy nowych osiedli ponoszą znaczne wydatki na dojazdy do pracy, sklepów, szkół czy instytucji kultury.

Zachęta do inwestowania na terenach zurbanizowanych

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, ważnym celem nowelizacji ustawy jest również zabezpieczenie interesów inwestorów publicznych i prywatnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego. Dzięki przewidywanym regulacjom inwestorzy zyskają informację, jakiego rodzaju obiekty mogą pojawić się w sąsiedztwie ich inwestycji. Zostaną wprowadzone narzędzia służące kierowaniu strumienia inwestycji budowlanych na tereny zurbanizowane i wyposażone w niezbędną infrastrukturę (techniczną i społeczną). Mają się też pojawić mechanizmy zachęcające gminy do uchwalania planów miejscowych.

Decyzje dotyczące nowej zabudowy – z wyjątkiem zabudowy wiejskiej – będą wydawane wyłącznie na terenach przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji. Projektowane przepisy nie oznaczają, że nie będzie można wcale inwestować na terenach nie mających odpowiedniej infrastruktury. Możliwość taka będzie istniała, a jej podstawą będą ustalenia planu miejscowego, uchwalanego z inicjatywy gminy lub inwestora.

Większa kontrola społeczna inwestycji

Doprecyzowano także m.in. przepisy dotyczące wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, wytwarzających energię z OZE, a także zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. placów) oraz nieruchomości wymagających scalenia i podziału. W takich sytuacjach podstawą lokalizacji będzie plan miejscowy. W połączeniu z konsultacjami społecznymi powinno to przyczynić się do zmniejszenia konfliktów związanych z powstawaniem takich inwestycji, jak np. farmy wiatrowe czy hipermarkety. W projekcie w ogóle założono zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni i to już we wczesnej fazie prac.

W projekcie nowelizacji ustawy określono też zasady efektywnego gospodarowania przestrzenią, w tym zasady: miasta zwartego, niskoemisyjnego, przyjaznego pieszym i rowerzystom.

Wprowadzenie nowych przepisów do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga zmian w innych ustawach: prawo geodezyjne i kartograficzne, o własności lokali, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Znowelizowane regulacje mają wejść w życie po sześciu miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, które mają obowiązywać po 12 miesiącach od daty ich uchwalenia.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony