Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Tchórzewski o projekcie noweli ustawy o OZE

Więcej czasu na budowę wiatraków, zmiany w ich opodatkowaniu, większe wykorzystanie biomasy rolniczej - to korzystne dla energetyki odnawialnej punkty zaakceptowanych przez rząd zmian w ustawie o OZE – ocenia minister energii Krzysztof Tchórzewski.

   Powrót       07 marca 2018       Energia   

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt obejmuje zmianę trzech ustaw: o OZE, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa) oraz Prawo budowlane, gdzie zapisane są zasady stosowania wobec turbin wiatrowych podatku od nieruchomości.

Zmiany dotyczące energetyki wiatrowej

Rząd zdecydował się wydłużyć o dwa lata czas na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę. - W projekcie początkowo były trzy lata na dokończenie inwestycji, ale biorąc pod uwagę argumenty inwestorów, którzy sygnalizowali, że w tym czasie nie są w stanie dokończyć budów, zdecydowaliśmy się przedłużyć o dwa lata obowiązywanie pozwoleń na budowę - wyjaśnił minister Tchórzewski w rozmowie z PAP. Zapis, który ostatecznie znalazł się w przyjętym przez rząd projekcie, mówi o pięciu latach od wejścia w życie ustawy odległościowej z 2016 r. - inwestorzy mają czas do połowy 2021 r.

Jednocześnie wprowadzono ustawowy przepis nakazujący inwestorowi, po upłynięciu okresu dzierżawy terenu pod elektrownię wiatrową, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu. Regulacja ta ma stanowić o ochronie mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania.

Projekt rozwiązuje też problem stawiania budynków na terenach, które znalazły się w strefach ochronnych istniejących wiatraków. - Wydłużyliśmy do sześciu lat od wejścia w życie ustawy odległościowej - czyli do połowy 2022 r. - okres, w którym można zbudować budynek w tej strefie. Pozwala to na otrzymanie pozwolenia i realizację inwestycji albo sprzedaż działki, która nie straci na wartości ze względu na przepisy o strefie ochronnej - wyjaśnił minister Tchórzewski.

Nowy podział na koszyki aukcyjne

W noweli przewidziano rozwiązania usprawniające funkcjonowanie systemu aukcyjnego w energetyce – dostosowano go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych. Zaproponowano nowe „koszyki aukcyjne” na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, dla których wyznaczane są ceny referencyjne. Tym samym rozszerzono katalog instalacji odnawialnych źródeł energii (dla których publikowane są ceny referencyjne) o instalacje o mocy mniejszej niż 500 kW, co pozwoli uwzględnić specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii

O nowych koszykach pisaliśmy szczegółowo tutaj.

Wracają stare przepisy podatkowe

Przyjęty przez rząd projekt przywraca wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. stare zasady opodatkowania turbin wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Oznacza to, że podatek będzie naliczany wyłącznie od części budowlanej. Dotychczasowe przepisy były przedmiotem różnych interpretacji, część organów stała na stanowisku, że podatek obejmuje też część techniczną instalacji.

Małe instalacje finansowane poza aukcjami

Minister wyraził też nadzieję, że "rozproszona energetyka odnawialna zacznie się szerzej budować", dzięki możliwości odrębnego traktowania tych instalacji OZE w systemie wsparcia. Zaproponowano nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergetyka i biogaz), których dofinansowanie będzie się odbywało poza systemem aukcyjnym.

Wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie corocznie waloryzowana. Rozwiązanie to ma się przyczynić do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

Nakaz spalania biomasy rolniczej

Minister Tchórzewski podkreślił również, że wychodząc naprzeciw postulatom rolników wprowadzono przepisy obligujące do wykorzystania co najmniej 85 proc. biomasy pochodzenia rolnego w istniejących instalacjach współspalania, a w pozostałych instalacjach biomasowych ustalono minimalny poziom biomasy pochodzenia rolnego na poziomie co najmniej 10 proc.

Pomoc publiczna na nowych warunkach

W nowelizacji przedstawiono również nową regułę kumulacji pomocy publicznej. Jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną.

Dokładniej wyjaśnialiśmy tę zmianę w tym artykule.

Oprócz wspomnianych zmian nowela zakłada likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE. Oświadczenia te, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierają m.in.: informacje o wykorzystaniu surowca energetycznego, wartości otrzymanej pomocy publicznej oraz proponowanej w ofercie aukcyjnej wysokości ceny sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

Planowany jest również mointorig rozwoju generacji rozproszonej, co ma pomóc ocenić stopień realizacji celu OZE na rok 2020.

Nowe definicje w ustawie

Nadano także nowe brzmienie definicjom biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (wysokoenergetyczne paliwo stałe). Definiując mikroinstalację oze zwiększono maksymalną moc zainstalowaną elektryczną z 40 do 50 kW, a w przypadku małej instalacji oze, w miejsce stosowanego dotychczas przedziału mocowego 40–200 kW, wprowadzono przedział mocowy 50–500 kW. Rozwiązania te realizują postulaty Komisji Europejskiej dotyczące prac nad zmianą dyrektywy oze (dyrektywa 2009/28/WE). (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony