Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Sejm za zwiększeniem udziału obywateli w odbudowie zdegradowanych terenów

Funkcjonalność przestrzeni, w której żyjemy, ma istotny wpływ na jakość naszego życia. Uchwalona pod koniec lipca ustawa o rewitalizacji ma zakończyć urbanizacyjny chaos i wyposażyć gminy w nowe narzędzia kształtowania ładu przestrzennego.

   Powrót       06 sierpnia 2015       Planowanie przestrzenne   

Inicjatorem ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji(1) był resort infrastruktury i rozwoju, który dostrzegł problem degradacji obszarów zagospodarowanych oraz postępującą erozję tkanki miejskiej. Choć idea „powrotu do miast” i przywracanie świetności zdegradowanym obszarom poprzez tworzenie z nich zwartych, niskoemisyjnych i przyjaznych dla mieszkańców miejsc znana jest w Europie od dawna – Polska dopiero teraz doczekała się kompleksowych regulacji w tym zakresie.

Nowe, ale nieobowiązkowe zadanie dla gmin

Rewitalizacja, którą zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na podstawie gminnych programów rewitalizacyjnych (dalej: GPR), ma sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców, obniżać presję urbanistyczną na terenach podmiejskich oraz koszty funkcjonowania aglomeracji.

GPR stanowi również podstawę do wydania szeregu aktów prawa miejscowego, takich jak: uchwał w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz miejscowych planów rewitalizacji. GPR lub jego zmiana będzie podlegać przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji stanowić ma dobrowolne zadanie własne gminy.

Większy udział obywateli

Analiza zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. ulic, rynków, skwerów, czy parków) skłoniła projektodawców do sformułowania wniosku, że proces ten wymaga działań „miękkich”, adresowanych do lokalnych społeczności oraz przedsiębiorców. Niewystarczające jest – jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy – ograniczanie się wyłącznie do procesu budowlanego z pominięciem lub niepełnym uwzględnieniem aspektu społecznego i gospodarczego.

Dlatego art. 6 ust. 3 ustawy precyzuje możliwe do wykorzystania formy konsultacji społecznych. Gminy będą więc zobowiązane np. do zbierania uwag od zainteresowanych osób. Do form dodatkowych, z których co najmniej dwie muszą być wykorzystane, należą: spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne (spotkania terenowe, które łączą w sobie elementy zwiedzania, wykładu o terenie, dyskusji i bieżącego zbierania uwag ustnych itp.) oraz ankiety.

Ustawa została teraz skierowana do prac w Senacie. Większość przepisów ma wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Tekst przygotowywanej ustawy o rewitalizacji
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1178-ustawa-o-rewitalizacji.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków przygotowuje się na zmiany klimatyczne. Lokalne partnerstwa i naśladowanie natury (26 marca 2024)Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB (29 listopada 2023)Zmiany w zarządzaniu Odrą. Opublikowano ustawę o jej rewitalizacji (25 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony