Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Senat przyjął ustawę o substancjach zubażających warstwę ozonową

21 maja Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął bez poprawek uchwaloną na 92. posiedzeniu Sejmu RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

   Powrót       26 maja 2015       Ryzyko środowiskowe   

Przepisy przyczynią się do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

Fluorowane gazy cieplarniane (substancje HFC, PFC i SF6, zwane też f-gazami) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Ich emisja do atmosfery wpływa na ocieplanie się klimatu. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony (tzw. substancje zubożające warstwę ozonową - szwo).

W zakresie dotyczącym szwo, nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania f-gazów zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy.

Produkcja, stosowanie, sprawozdawczość, finansowanie i kary

Ustawa zawiera regulacje odnoszące się do personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem szwo oraz f-gazów. Proponowane przepisy regulują również działania związane z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, gaśnicami i systemami zawierającymi je lub od nich uzależnionymi.

Przepisy ustawy:

  • ustanawiają krajowy system certyfikacji w zakresie szwo i f-gazów;
  • określają system sprawozdawczości dotyczącej stosowania tych substancji i gazów;
  • definiują działania kontrolne, wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
  • określają zasady finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań wyspecjalizowanej jednostki, utworzenia systemów gromadzenia danych, szkolenia pracowników PSP, zakupu sprzętu do identyfikacji i poboru próbek oraz działań dotyczących unieszkodliwiania szwo i f-gazów;
  • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

  • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów;
  • części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Transpozycja przepisów unijnych

Uchwalona ustawa wykonuje prawo Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez Radę Ministrów, a dzięki aktywnej współpracy na etapie prac parlamentarnych uwzględnia jednocześnie w dużym stopniu oczekiwania strony społecznej.

Ustawa wynika przede wszystkim z konieczności wykonania przepisów Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji do ww. rozporządzeń, jak również wdrożenia art. 6 ust. 3 dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 12).

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziura ozonowa zanika. To dowód, że globalne porozumienia przynoszą pozytywne efekty (03 lipca 2023)Rewizja unijnych przepisów dot. SZWO i F-gazów. Trwa opiniowanie tekstów dwóch nowelizacji (29 kwietnia 2022)Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)33 lata ochrony warstwy ozonowej (16 września 2020)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony