Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Środowisko, energia i klimat w programie prac Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przewiduje na rok 2015 rewizję i uaktualnienie wielu tekstów prawnych z dziedziny środowiska. Oto zapowiedź zmian legislacyjnych na najbliższe miesiące.

   Powrót       02 stycznia 2015       Zrównoważony rozwój   

Program prac Komisji Europejskiej na 2015 r. skupia się na priorytetach określonych przez jej przewodniczącego J.C. Junckera w wytycznych politycznych na nową kadencję „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”(1).

Żaden z dziesięciu priorytetów określonych w tym dokumencie nie odnosi się bezpośrednio do ochrony środowiska. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art.11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy ustalaniu oraz realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska. Ponadto, stałym priorytetem Komisji jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych przy utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony socjalnej, zdrowia i środowiska oraz możliwości wyboru dla konsumentów.

Stabilna unia energetyczna

W programie znajduje się nowa, związana ze środowiskiem, inicjatywa: „Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmian klimatu”. Składają się na nią dwa elementy:

- ustawodawczy/nieustawodawczy, polegający na opracowaniu ram strategicznych dla unii energetycznej skupionych na zagadnieniach: bezpieczeństwa dostaw energii, integracji rynków energii, ograniczenia zapotrzebowania na energię, wspierania badań naukowych i innowacji oraz dekarbonizacji koszyka energetycznego; element ustawodawczy to przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jako części ram prawnych na okres po 2020 r.,

- nieustawodawczy, polegający na opracowaniu komunikatu dotyczącego działań poprzedzających paryską konferencję stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; komunikat ma określać unijną wizję i oczekiwania w kontekście porozumienia, które ma zostać zawarte w 2015 r., oraz określenie unijnego wkładu zgodnie z konkluzjami Rady z 24 października 2014 r.(2)

W konkluzjach tych Rada wezwała wszystkie kraje do przedstawienia ambitnych celów i polityk klimatycznych z dużym wyprzedzeniem przed konferencją w Paryżu.

Poprawki do istniejących przepisów

Program jest kontynuacją działań Komisji w kierunku osiągnięcia lepszych regulacji prawnych, polegających na zmianach legislacyjnych, kontrolach sprawności i ocenach. W jego ramach dokonane zostaną następujące działania dotyczące środowiska, polityki klimatycznej i energetycznej:

- uchylenie dyrektywy 2003/66/WE dotyczącej etykiet efektywności chłodziarek, która nie ma już zastosowania ze względu na nowy akt;

- uchylenie dyrektywy 1999/9/WE dotyczącej etykiet efektywności ekologicznej zmywarek bębnowych typu domowego, która nie ma już zastosowania ze względu na nowy akt;

- uchylenie dyrektywy 96/89/WE dotyczącej etykiet efektywności energetycznej pralek, która nie ma już zastosowania ze względu na nowy akt;

- przegląd i aktualizacja rozporządzenia Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Atomowej z dnia 5 maja 1960 r. określającego sposób podaży i popytu w odniesieniu do rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych;

- przegląd i aktualizacja rozporządzenia Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Atomowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 maja 1960 r. określającego sposób podaży i popytu w odniesieniu do rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych;

- ocena dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych;

- ocena dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla;

- ocena rozporządzeń 443/2009 i 510/2011 w sprawie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych;

- ocena dyrektywy 98/70/WE w sprawie jakości paliw;

- wniosek zmieniający rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych przez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich - uproszczenie ram prawnych;

- kontrola sprawności (analiza i ocena wkładu w konkurencyjność, zrównoważoną produkcję i konsumpcję) rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie EMAS;

- ocena i sprawozdanie dla Parlamentu i Rady dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu;

- ogólnounijne konsultacje społeczne dotyczące dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody pitnej;

- ocena dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej;

- kontrola sprawności dyrektywy 2009/147/EWG „ptasiej” i 92/43/EWG „siedliskowej”;

- ocena dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do hałasu w środowisku;

- ocena rozporządzenia (WE) nr 166/2006 w sprawie E-PRTR;

- ocena ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uproszczeń, dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych ze składowania i dystrybucji paliwa;

- ocena dyrektywy 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania;

- ocena dyrektywy 1999/22/WE 374 dotyczącej ogrodów zoologicznych;

- ocena i sporządzenie sprawozdania ze skuteczności dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj też: 11 tekstów prawnych, które zmienią polskie przepisy środowiskowe w 2015 roku

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/336-Nowy-poczatek-dla-Europy.pdf
2/ Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Konkluzje Rady, 23–24 października 2014 r.
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/336-Konkluzje-Rady-24-10-2014.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Kolejna rewizja Protokołu z Göteborga coraz bliżej (23 lutego 2024)Ocena dyrektywy azotanowej. Konsultacje publiczne (20 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)Miliony ton odpadów żywnościowych i tekstylnych. Rewizja dyrektywy ma to zmienić (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony