Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat

Raport Urzędu Publikacji UE analizuje postępy w kierunku osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Choć efekty działań w UE są widoczne, najsłabszy rozwój odnotowano m.in. w kwestii dostępu do czystej wody i dobrych warunków sanitarnych.

   Powrót       20 czerwca 2022       Zrównoważony rozwój   
SDG

Urząd Publikacji Unii Europejskiej przedstawił najnowszy raport pt. „Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Przegląd postępów w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście europejskim(1)”. W pracy, której powstanie finansuje Komisja Europejska i Eurostat, analizuje się przebieg prac nad dążeniem do siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDG): koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, przemysł, infrastruktura, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, partnerstwa na rzecz celów.

Raport co pięć lat poddaje ocenie stopień rozwoju poszczególnych celów w kontekście założeń Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Realizację celów na polskim gruncie nadzoruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnych.

Rozwój celów zrównoważonego rozwoju. Dostęp do czystej wody na szarym końcu

Analiza dostępnych danych z ostatnich pięciu lat wskazuje, że UE zrobiła postępy w kierunku większości celów – poinformowali autorzy raportu. Podano, że – podobnie jak w poprzednich latach – UE rozwinęła się najsilniej w kierunku zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na swoim terytorium, a także ułatwiła dostęp do wymiaru sprawiedliwości i odnotowała wzrost zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych. Znaczący postęp zauważono także w kwestii zmniejszania skali ubóstwa, dążenia do poprawy sytuacji na rynku pracy, a także w wymiarze środowiskowym – dostępu do czystej i dostępnej energii oraz w ramach innowacji i infrastruktury. Choć rozwój związany z rozwojem zrównoważonych miast i społeczności, odpowiedzialną konsumpcją i produkcją czy działaniami na rzecz klimatu był zróżnicowany w poszczególnych państwach UE, to w średnim ujęciu wykazywał trend wzrostowy. Spośród wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju najsłabszy postęp odnotowano w zakresie zwiększania dostępu do czystej wody i poprawy warunków sanitarnych i życie na lądzie.

Dostęp do czystej wody, działania na rzecz klimatu i zrównoważone miasta

W ramach celu „Czysta woda i warunki sanitarne” na terenie UE wzrosła liczba dostępnych sanitariatów i oczyszczalni ścieków. Pogorszyła się natomiast jakość kąpielisk śródlądowych.

Odsetek ludzi bez dostępu do odpowiedniego zaplecza sanitarnego w swoich domostwach na terenie UE systematycznie spada; poprawił się też wynik w kwestii podłączenia do kanalizacji – stwierdzono w raporcie. – Trendy dotyczące jakości wody są mniej korzystne. Podczas gdy zapotrzebowanie na tlen w rzekach spada dość równomiernie, w tym samym czasie rosną stężenia fosforanów – przekazano. Z kolei w wodach gruntowych problemem jest wzrastające stężenie azotanów.

Europejskie postępy w odniesieniu do celu „Działania na rzecz klimatu” okazały się być zróżnicowane zarówno pod względem finansowania skutków zmian klimatycznych, adaptacji, jak i mitygacji efektów globalnego ocieplenia.

Biorąc pod uwagę wpływ klimatu i adaptację do jego zmian, straty finansowe wynikłe z katastrof pogodowych w ostatnich latach nieprzerwanie rosną – stwierdzono. – Z drugiej strony, (...) na przestrzeni ostatnich kilku lat europejski wkład finansowy na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się wzrósł – dodano.

W ramach celu dotyczącego zrównoważonego rozwoju miast i społeczeństwa, autorzy raportu wskazali na systematycznie rosnącą jakość życia w UE. Zauważono, że w ostatnich latach spadł odsetek osób umierających z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. Pozytywny obraz nieco się różnicuje, gdy pod uwagę brane są nadal niezadowalające wskaźniki zrównoważonej mobilności i wpływu miast na środowisko. Co więcej, wzrost odsetka odpadów przekazywanych do recyklingu przez mieszkańców EU znacząco zwolnił.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Publikacja w języku angielskim jest dostępna do pobrania pod linkiem:
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/ks-09-22-019

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ultradźwiękowe inteligentne wodomierze – korzyści dla przedsiębiorstw wodociągowych i konsumentów (27 maja 2024)Dyrektywa CSDD zatwierdzona (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony