Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dofinansowanie nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych, 90 dni na ocenę wniosku oraz możliwość jego poprawy - o podstawowych założeniach programu „Czyste Powietrze” mówi Anna Król, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   Powrót       08 października 2018       Ryzyko środowiskowe   
Anna Król
Zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW

Teraz Środowisko: Do kogo skierowany jest program priorytetowy „Czyste Powietrze”, kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu?

Anna Król: Program priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, będących właścicielami i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub tych właścicieli, którzy uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

TŚ: Gdzie zatem mogą szukać wsparcia finansowego w zakresie poprawy efektywności energetycznej mieszkańcy budynków wielorodzinnych?

AK: Wiemy, że takie zapotrzebowanie istnieje. Inwestycjom tego typu pomocne mogą okazać się konsultacje z doradcami energetycznymi, działającymi w ramach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Udzielają oni informacji dotyczących źródeł finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej dostępnych w danym regionie. Porady te udzielane są bezpłatnie w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, realizowanego ze środków unijnych(1).

TŚ: Kiedy będą uruchamiane środki, na kiedy planować pierwsze inwestycje? Czy można dostać dofinansowanie na działania zrealizowane w tym sezonie grzewczym?

AK: Rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym sezonie grzewczym jest jak najbardziej możliwe. Dofinansowaniu w ramach programu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku roku bieżącego taką datą graniczną jest 1 stycznia 2018 r.

TŚ: Nabór wniosków przebiegać ma w trybie ciągłym, jak długo zatem beneficjenci będą czekać na odpowiedź dotyczącą ich akceptacji bądź odrzucenia?

AK: Proces oceny wniosku o dofinansowanie ma być zakończony w okresie 90 dni i może być powiększony o czas na dokonanie ewentualnej poprawy zapisów we wniosku lub uzupełnienie dokumentów. Początkowo należy jednak liczyć się z dłuższym, niż przewidujemy, procesem przyznawania dofinansowania. W pierwszym okresie wdrażania programu spodziewany jest bowiem napływ znacznej ilości wniosków.

TŚ: Na jakie działania rozdysponowane zostaną środki finansowe?

AK: Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej w istniejących oraz nowo budowanych budynkach jednorodzinnych. Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych lub montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu. W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dodatkowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest dotrzymanie wymagań izolacyjności cieplnej przez przegrody zewnętrzne budynku, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. W przypadku budynków już istniejących, w zakres rzeczowy podlegający dofinansowaniu włączone są prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku. Działania te dotyczą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, modernizację instalacji c.o i c.w.u. czy montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Założenia programu przewidują także dofinansowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – audytu energetycznego, jeśli jest wykonywany, projektu technicznego czy ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. Na te działania przewidujemy dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczek. Ponadto w ramach programu przewidziane są również środki na instalacje odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na te działania przewidziana jest jedynie niskooprocentowana pożyczka.

TŚ: Na jakiej podstawie wyliczana jest intensywność dofinansowania i wielkość udzielanych pożyczek?

AK: Tak zwana intensywność dofinansowania określana jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota, od której liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. Na pozostałą kwotę kosztów kwalifikowanych oferowana jest niskooprocentowana pożyczka.

Dochód będzie sumowany na podstawie przedstawionych dokumentów, w tym przypadku PIT-ów z poprzedniego roku obrachunkowego, oraz dzielony na liczbę osób podanych we wniosku zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Możliwe jest zatem dofinansowanie 100 procent kosztów kwalifikowanych, w tym od 90 do 30 procent w formie dotacji oraz dopełnienie dofinansowania w formie pożyczki, tj. uzasadnionych kosztów termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła.

TŚ: W jakiej formie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

AK: Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Złożenie wniosku w formie elektronicznej wiązać się będzie z założeniem konta w Portalu Beneficjenta. Wniosek ten złożymy wówczas poprzez użycie podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem ePUAP. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy przesłać elektroniczną wersję wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie wydrukować go i przesłać osobiście podpisany formularz wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres właściwego WFOŚiGW(2).

TŚ: Środki finansowe przyznane w ramach programu wypłacane będą po zakończeniu całości przedsięwzięcia, czy jeszcze w jego trakcie?

AK: Przyznane dotacje i pożyczki mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu danego etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki będą przekazywane po zakupie wyrobów budowlanych lub dostawie i montażu urządzeń. Ważne jest, że warunkiem realizacji płatności końcowej w ramach projektu jest przeprowadzenie wizytacji końcowej potwierdzającej zgodność zrealizowanego zakresu z umową o dofinansowanie.

TŚ: Jakie będą zasady ponoszenia kosztów w celu uzyskania dofinansowania? Czy wyznaczono ramy czasowe realizacji przedsięwzięcia?

AK: Zgodnie z zapisami programu dofinansowaniu podlega jedynie uzasadniony technicznie i ekonomicznie zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Montowane urządzenia i modernizowane przegrody, oprócz obowiązujących przepisów, muszą spełniać wymagania określone w programie, oparte na przepisach tzw. ekoprojektu, wynikające wprost z Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Poza wymogami technicznymi przedsięwzięcia ważny jest również czas jego realizacji. Przedsięwzięcie może być rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a czas jego realizacji powinien wynosić nie więcej niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 r.

TŚ: Jakie działania nie będą wliczane do kosztów kwalifikowanych?

AK: Do kosztów kwalifikowanych nie będą wliczane koszty, które nie spełniają ram czasowych wyznaczonych w programie lub działania które nie są wymienione w katalogu kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu nie będą podlegać ponadto działania, których koszty realizacji wykraczają poza koszty jednostkowe wymienione w katalogu kosztów kwalifikowanych.

Drugą część wywiadu z Anną Król można przeczytać tutaj.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Informacje nt. Programu dostępne są na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/
2/ Adresy stron internetowych wszystkich WFOŚiGW dostępne są tutaj:
http://17funduszy.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejna rewizja Protokołu z Göteborga coraz bliżej (23 lutego 2024)Porozumienie Rady i PE ws. dyrektywy o jakości powietrza (21 lutego 2024)Polski Alarm Smogowy prezentuje 7 antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska (08 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)200 tys. zeroemisyjnych samochodów ciężarowych w 2035 r.? PSPA o projekcie nowego programu wsparcia (29 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony