Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją?

Postępy UE w realizacji Agendy 2030 są nierównomierne – większych postępów wymagają cele związane ze zmianą klimatu, odpowiedzialną konsumpcją i produkcją, czystej wody i warunków sanitarnych oraz przystępnej cenowo i czystej energii.

   Powrót       25 maja 2023       Zrównoważony rozwój   

Urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował raport(1) podsumowujący postępy Unii Europejskiej w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals, SDG). Jest to siódmy z serii corocznych raportów monitorujących realizowanych przez Eurostat (o zeszłorocznej edycji pisalismy tutaj), po raz pierwszy jednak przeanalizowano krótkoterminowy wpływ bieżących kryzysów na cele zrównoważonego rozwoju.

- Obejmuje to kryzys energetyczny w kontekście wojny Rosji z Ukrainą oraz następstwa pandemii. Sprawozdanie zawiera również rozdział z udoskonaloną analizą skutków ubocznych konsumpcji UE dla reszty świata – wyjaśnia Eurostat.

Największe postępy: cel 8, 1 i 5

Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich pięciu lat UE poczyniła znaczne postępy w realizacji trzech celów zrównoważonego rozwoju i umiarkowane -  w realizacji większości pozostałych. Największy progres odnotowano w zapewnianiu godnej pracy i wzrostu gospodarczego (SDG 8), znaczny- w zakresie zmniejszania ubóstwa (SDG 1) i poprawy równości płci (SDG 5).

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r., jest światową mapą drogową dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w tej dekadzie. Zawiera 17 celów oraz związanych z nimi 169 zadań. Cele Age

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie
oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych,
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Czytaj też: Brazylia monitoruje wszystkie swoje miasta pod kątem SDG

Z raportu wynika ponadto, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, jakim jest udział 45% populacji z wyższym wykształceniem (SDG 4), zmniejszyły się także różnice w dochodach między bogatszymi i biedniejszymi grupami ludności (SDG 10).

Umiarkowany postęp: cel 12, 11, 14, 2, 6 i 7

Jak jednak UE radzi sobie z celami dotyczącymi środowiska naturalnego, zmiany klimatu i energetyki? Analiza wykazała, że osiągnięto „umiarkowane postępy” w obszarach odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12), zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11), życia pod wodą (SDG 14), czystej wody i warunków sanitarnych (SDG 6) ) oraz przystępnej cenowo i czystej energii (SDG 7). UE umiarkowanie radzi sobie również z walką z głodem (SDG 2).

W ciągu ostatnich kilku lat wskaźnik wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym w UE utrzymywał się na poziomie poniżej 12%, co oznacza, że UE nie jest obecnie na dobrej drodze do podwojenia tego wskaźnika do 2030 r. (SGD 12). Wskaźniki wykorzystywane do monitorowania SDG 11 pokazują w dużej mierze korzystne zmiany dotyczące jakości życia w miastach i społecznościach, w raporcie zwraca się jednak uwagę, że całościowy obraz jest dużo bardziej zróżnicowany ze względu m.in. na wpływ miast na środowisko. Dodatkowo w ostatnich latach spowolnił wzrost wskaźnika recyklingu odpadów komunalnych, przez co – jak dodano - UE nie jest w stanie osiągnąć celu w tym zakresie do 2030 r.

W zakresie SDG 14 wskazuje się na „ogólnie korzystne tendencje”, dzięki czemu UE „wydaje się być na dobrej drodze” do osiągnięcia celu, jakim jest objęcie 30% wód morskich ochroną do 2030 r. Podkreśla się jednak m.in. wzrost eutrofizacji wód i kwasowości wody morskiej.

Analiza wskaźników SDG 2 wykazała natomiast, że do osiągnięcia celu jakim jest przeznaczenie pod uprawy ekologiczne do 2030 r. 25% całkowitej powierzchni gruntów rolnych w UE „konieczne będą większe postępy”. – Pozytywnym zjawiskiem jest nieznaczny spadek powierzchni gruntów UE zagrożonych erozją gleby, a także spadek emisji amoniaku z rolnictwa. Ponadto stężenie azotanów w wodach gruntowych UE wykazuje niewielką tendencję spadkową od 2015 r. – dodano.

Czytaj też: Czy Polska realizuje cele Agendy 2030? MRiT rusza z drugim przeglądem

Mieszany obraz sytuacji widać przy także przy SDG 6 i 7. Dane dotyczące SDG 6 wskazują na stały spadek odsetka populacji nieposiadającej odpowiednich urządzeń sanitarnych w swoich gospodarstwach domowych, mniej korzystne są jednak wskaźniki dotyczące jakości wody. Wskaźniki w zakresie SDG 7 wskazują natomiast znacznie zmniejszenie UE od importu energii (zwłaszcza gazu ziemnego i stałych paliw kopalnych) oraz coraz lepszy dostęp mieszkańców do przystępnej cenowo energii. Podkreśla się jednak, że przyjęte w ostatnim czasie ambitne pakiety legislacyjne wymagać będą zwiększenia postępów w zakresie realizacji celów wyznaczonych w ramach SDG 7.

Najmniejsze postępy: cel 13, 15, 17

Najmniejsze postępy osiągnięto w zakresie trzech celów - działań w dziedzinie klimatu (SDG 13), życia na lądzie (SDG 15) i globalnych partnerstw (SDG 17).

Zgodnie z oceną postępów w zakresie klimatu, realizacja celów SDG 13 będzie wymagać zwiększonego nakładu działań. - Chociaż według wstępnych szacunków na 2021 r. UE zmniejszyła już emisje gazów cieplarnianych netto o około 30% od 1990 r., osiągnięcie ambitnego celu redukcji o 55% do 2030 r. będzie wymagało większych postępów – wskazano.

Jak wyjaśnia Komisja Europejska, w zawiązku z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w kolejnych latach oczekuje się większych postępów w zakresie celów klimatycznych. - Jeśli chodzi o działania w dziedzinie klimatu UE wyznaczyła ambitne cele klimatyczne na 2030 r., które w porównaniu z wcześniejszymi tendencjami będą wymagały większych wysiłków. UE wdrożyła już środki polityczne w celu realizacji tych dodatkowych wysiłków, w szczególności poprzez pakiet "Fit for 55". W obszarze energii UE wyznaczyła również bardziej ambitne cele na 2030 r. Oznacza to, że w nadchodzących latach spodziewane są większe postępy w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w UE – wskazuje Komisja Europejska w komunikacie prasowym.

Jak dodano, jeśli chodzi o SDG 15, mimo że od 2013 r. zwiększyła się liczba lądowych obszarów chronionych, potrzebne są dodatkowe wysiłki, aby odwrócić proces degradacji ekosystemów.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Sustainable development in the European Union – Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context – 2023 edition:
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/w/ks-04-23-184

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bezpieczeństwo, niezależność i przemysł na pierwszy plan? Polityka klimatyczna UE po wyborach do PE (10 czerwca 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)2,018 bln euro na zieloną transformację. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw (29 kwietnia 2024)Sukces systemu kaucyjnego zależy w dużej mierze od niezawodności automatów zwrotnych (26 kwietnia 2024)Wypracować nowy paradygmat. Po pierwszej sesji Ogólnopolskiej Narady o Lasach (23 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony