Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Nowe uprawnienia IOŚ? Projekt rozporządzenia aktualizującego katalog wykroczeń przeciwko środowisku

Zgodnie z projektem rozporządzenia rozszerzającym listę wykroczeń, inspektorzy IOŚ będą mogli nałożyć mandat m.in. za naruszenie zakazów na terenie obszarów chronionych czy umieszczenie baterii w nieodpowiednim pojemniku na odpady.

   Powrót       25 lutego 2022       Odpady   
baterie

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(1). Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), “celem projektowanej regulacji jest aktualizacja katalogu wykroczeń, za które Inspektorzy IOŚ są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(2)”.

W OSR poinformowano, że grzywny nałożone przez funkcjonariuszy IOŚ stanowią dochód budżetu państwa - na obecną chwilę nie wiadomo jednak, o ile przychód ten zwiększyłby się z racji dodania do projektu rozporządzenia nowych rodzajów wykroczeń, za które można otrzymać mandat.

Projektodawca wskazał, że proponowane zmiany prawne mają szansę przyczynić się do lepszego przestrzegania przepisów w kwestii ochrony środowiska.

Czytaj też: Pendolino legislacyjne pędzi bez opamiętania, pasażerowie już nie wiedzą, dokąd jadą

Przykłady proponowanych zmian w projekcie rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia zmiany skoncentrowane są na paragrafie 2., gdzie aktualizowano listę wykroczeń przeciwko środowisku. W rozporządzeniu(3) Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego znajduje się dwanaście punktów, a projekcie zaproponowanym na początku br. - osiemnaście.

Jedną z nowości jest wprowadzenie wykroczenia wynikającego z ustawy o ochronie przyrody. Zakłada się tutaj nałożenie kary za naruszanie zakazów obowiązujących w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 i chronionego krajobrazu(4). Karę grzywny od inspektora IOŚ będzie można w takim przypadku otrzymać za brak działań zapobiegawczych lub naprawczych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz brak zgłoszenia do organu ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku(5). Z dotychczasowego katalogu wykroczeń zdecydowano się na usunięcie wykroczenia wskazanego w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów(6), które brzmi: „Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów, przywiezionych na teren kraju, do kraju wysyłki lub określającej sposób zagospodarowania tych odpadów na terytorium kraju, podlega karze aresztu albo grzywny”. Wskazano, że dodatkowym elementem przed nałożeniem kary grzywny, jest przeprowadzenie czynności wyjaśniających.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zaktualizowanie katalogu wykroczeń wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach(7). Karę finansową będzie można otrzymać m.in. za umieszczanie zużytych baterii lub akumulatorów razem z odpadami innych frakcji w tym samym pojemniku, nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami, nieodebranie od użytkownika końcowego zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych lub przemysłowych, a także nieprowadzenie lub nieprzechowywanie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Zaktualizowano także katalog wykroczeń z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(8). Inspektorzy IOŚ mogą nałożyć grzywnę za wprowadzenie do obrotu elementów zawierających ołów, rtęć, kadm i sześciowartościowy chrom lub nieprzekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.

W projekcie rozporządzenia wskazano wykroczenia wynikające z ustawy Prawo wodne(9). Mandat może otrzymać osoba, która bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu korzysta z wód lub wykonuje inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego, a także osoba, która nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego. Karze ma także podlegać wprowadzanie do wód odpadów lub ciekłych odchodów zwierzęcych, czy wykorzystywanie ścieków do celów rolniczych.

Planowany termin wejścia rozporządzenia w życie to III kwartał 2022 r.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia dostępny pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356800/katalog/12856308#12856308
2/ Inspektorzy IOŚ posiadający uprawnienia kontrolne mogą grzywny w drodze mandatu karnego na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 457, z późn. zm.)3/ Dz. U. poz. 1253, z 2005 r. poz. 1156, z 2006 r. poz. 1328, z 2008 r. poz. 682, z 2010 r. poz. 997, z 2015 r. poz. 556 oraz z 2016 r. poz. 18724/ art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718)5/ art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187)6/ art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792)7/ art. 78, art. 80, art. 81 pkt 1 i 2, art. 83, art. 90 pkt 3, art. 91, art. 92 pkt 1, art. 92a i art. 94-95a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 i 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151).8/ art. 44–46, art. 48-49, art. 51, art. 52a-art. 52b ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056).9/ art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-5 i 12 i art. 478 pkt 6-7, 9-10 i 16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Szara strefa wciąż wielkim problemem – raport UN Global Compact (06 czerwca 2022)GIOŚ podsumowała 2021 r.: ponad 40 tys. kontroli, blisko 11 tys. naruszeń przepisów ochrony środowiska (28 kwietnia 2022)Co gryzie recyklera? (03 listopada 2021)Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska (20 września 2021)Kary za przestępstwa przeciwko środowisku – projekt ustawy w RCL (13 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony