Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Jak zawiadamiać strony o wycince drzew i krzewów?

Prośbę o wykreślenie jednego z przepisów ustawy o ochronie przyrody skierował przed kilkoma tygodniami jeden z posłów. W przesłanej kilka dni temu odpowiedzi resort środowiska uważa, że nie ma takiej potrzeby.

   Powrót       03 sierpnia 2017       Planowanie przestrzenne   

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA). Przywołany przepis KPA stanowi z kolei, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z wnioskiem o wykreślenie przepisu odsyłającego wystąpił przed kilkoma tygodniami poseł Józef Lassota(1). - Zapis znacznie wydłuża postępowanie z racji obowiązku zawiadomienia wszystkich stron. Skrócenie tego czasu, m.in. poprzez wykreślenie ust. 7 w całości, umożliwi szybsze załatwienie sprawy - argumentował.

Przedłuża czy skraca postępowanie?

W odpowiedzi na interpelację wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski wskazuje(2), że komentowany przepis nie reguluje tego, komu w badanym postępowaniu przysługuje status strony, ale to, w jaki sposób zawiadamia się strony tego postępowania o jego wszczęciu. Zdaniem resortu usuniecie art. 83a ust. 7 spowodowałoby „konieczność zawiadamiania stron postępowania w sposób określony w przepisach KPA, co przy dużej liczbie stron z pewnością utrudniałoby postępowanie i powodowało jego wydłużenie. Tym samym przepis należy uznać za regulację usprawniającą i przyśpieszającą postępowanie”.

Tymczasem linia orzecznictwa sądowego zdaje się być w tej kwestii ustalona: stronami w sprawie o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu jest występujący z wnioskiem posiadacz, a jeżeli nie jest właścicielem, to także właściciel i nikt więcej. W szczególności nie jest stroną właściciel nieruchomości sąsiedniej (z nowszych orzeczeń np. wyr. WSA w Gdańsku z 12.3.2014 r., II SA/GD 23/14(3), czy wyr. WSA w Bydgoszczy z 29.5.2013 r., II SA/BD 343/13(4)). Wydaje się więc, że rację w sporze ma ministerstwo. Problemowa sytuacja mogłaby mieć miejsce w zasadzie tylko wtedy, gdy o zezwolenie występuje spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa, a liczba współwłaścicieli przekracza 20. Wtedy prawo lokatorów do informacji chroni jednak przepis art. 83 ust. 4 ustawy, który zobowiązuje spółdzielnie oraz zarząd wspólnot do informowania o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając im co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Interpelacja nr 13663 do ministra środowiska w sprawie zapisu art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody
 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=75CFADFB&view=6
2/ Odpowiedź na zapytanie nr K8INT13663 pana posła Józefa Lassoty, z dnia 3 lipca 2017 r., w sprawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
 http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i13663-o1.pdf
3/ II SA/Gd 23/14 - Wyrok WSA w Gdańsku
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C3BD79DF6
4/ II SA/Bd 343/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8171BC7F99

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej? (20 lipca 2021)Posłowie za większą ochroną lasów na terenach miast (16 lipca 2021)Rozproszone drzewa także chłodzą otoczenie (15 lipca 2021)Białystok: Powstaną dwa kolejne parki kieszonkowe, w tym pierwszy ogród deszczowy (09 lipca 2021)Lasy publiczne - dobro wspólne, czy dobry interes? (08 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony