Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Trwają konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Termin konsultacji został wydłużony do 22 września. W jaki sposób można zgłaszać uwagi w kwestii zagrożenia powodziowego w najbliższej okolicy? Co dzieje się z zebranymi sugestiami? Odpowiedzi na te i inne pytania w rozmowie z Bartoszem Ślizewskim z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

   Powrót       22 czerwca 2021       Ryzyko środowiskowe       Artykuł promocyjny   
Bartosz Ślizewski
Kierownik projektu zespołu opracowującego „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, główny specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie w RZGW w Krakowie

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) aktualizowane są co 6 lat, obecnie trwają konsultacje projektów aktualizacji PZRP na lata 2022-2027, jaki jest ich bilans?

Bartosz Ślizewski: Decyzją Ministra Infrastruktury konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) zostały przedłużone o dodatkowe trzy miesiące w stosunku do wcześniejszego półrocznego okresu konsultacji i potrwają ostatecznie do 22 września 2021 r. Powodem wydłużenia jest duże zainteresowanie konsultowanymi dokumentami oraz konieczność szczegółowego omówienia zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza. Dotychczas, ze względu na sytuację epidemiczną, spotkania konsultacyjne aPZRP odbywały się w formule on-line. Mam nadzieje, że w przypadku debat planowanych we wrześniu będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formuły. Na spotkania konsultacyjne zapraszane są wszystkie zainteresowane podmioty: władze samorządowe, ale przede wszystkim mieszkańcy zagrożonych powodziami terenów. Dotychczasowe konsultacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W spotkaniach uczestniczyło dotychczas blisko 2500 osób. Mamy ok. 500 merytorycznych uwag, samych wniosków jest dużo więcej, ale często są tożsame.

Jakiego rodzaju uwagi pojawiają się?

BŚ: Statystycznie, chyba najwięcej wpływających wniosków i uwag dotyczy proponowanych w aPZRP lokalizacji zbiorników i polderów zalewowych oraz związanych z ich budową obawami właścicieli gruntów co do konieczności zmiany użytkowania tych terenów czy też przesiedleń. Gros uwag dotyczy również kwestii środowiskowych. W tym miejscu zaznaczę, że poza obecnymi konsultacjami projekt objęty jest strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w ramach której we wrześniu przewidziane są dodatkowe 21-dniowe konsultacje.

Pojawiające się uwagi dotyczą przede wszystkim południowej części Polski, gdzie występuje więcej obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Ale ze względu na złożoność problemów nasze konsultacje dają możliwość wzięcia udziału interesariuszom na terenie całego kraju, dlatego uwagi nie ograniczają się do wyszczególnionych obszarów, ale mogą dotyczyć także nowopowstałych zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.

Jak zgłaszać uwagi?

Aby każdy mógł zgłosić uwagi do aktualizacji PZRP, PGW Wody Polskie zapewnia - poza spotkaniami on-line – możliwość kontaktu telefonicznego poprzez infolinię. Uwagi można zgłaszać także za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie projektu, drogą mailową na adres e-mail konsultacje@stoppowodzi.pl, pocztą do siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” lub do Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury. Możliwe jest również opiniowanie poprzez bezpośrednie zgłoszenie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, każdego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Wszystkie szczegóły odnośnie sposobu zgłoszenie uwag i wniosków dostępne są na stronie projektu www.stoppowodzi.pl.

Co dzieje się ze zgłoszonymi dotychczas sugestiami?

BŚ: Są przyjmowane na bieżąco, zestawiane z rozbieżnymi stanowiskami w kontekście proponowanych działań i poddawane analizom. Każda z uwag jest wnikliwie rozpatrywana pod kątem jej wpływu na całość planowanych zadań, mając na uwadze np. zależności między poszczególnymi zbiornikami i ciekami wodnymi. Ostatecznie wypracowane stanowiska dotyczące zgłaszanych uwag podane zostaną do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu konsultacji, tak aby uwzględnienie poszczególnych uwag nie kolidowało ze sobą. Poddając analizie wnioski należy rozpatrywać je w aspekcie ponadregionalnym, ponieważ dorzecze możemy porównać do systemu naczyń połączonych, w którym wiele czynników wpływa na kolejne elementy.

Co jest największym wyzwaniem w ujęciu krajowym?

BŚ: Największym wyzwaniem realizowanego projektu jest stworzenie systemu działań pozwalających na ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego oraz zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa, że w celu ochrony terenów zagrożonych bardzo często konieczne jest wykonanie obiektów ochrony przeciwpowodziowej na niezagrożonych obszarach położonych w górnej części zlewni. Ponadto należy wziąć pod uwagę aspekty ochrony środowiska naturalnego, przy czym celem działań przeciwpowodziowych jest ochrona zdrowia i życia ludzi, ich mienia, a także dziedzictwa kulturowego.

Jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie może zaradzić takiej sytuacji?

BŚ: Staramy się przede wszystkim zacieśniać współpracę z samorządami (JST), by ograniczyć osiedlanie się lub podejmowanie działalności gospodarczej na terenach zalewowych. Tak aby przed zakupem nieruchomości lub zainwestowaniu na takich terenach każdy potencjalny mieszkaniec miał świadomość zagrożenia. Obecnie trwa już drugi cykl planistyczny planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, które oprócz wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz map zagrożenia i ryzyka powodziowymi (MZP, MRP) stanowią podstawowe dokumenty planistyczne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej. Na początek na podstawie ankietyzacji jednostek samorządowych wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, a następnie opracowano ww. mapy. Te informacje pozwoliły na ocenę sytuacji, również w kontekście wartości szkód na tych terenach. Reasumując, sprawa dotyczy ponad 30 tys. kilometrów cieków, co daje nam zakres dwa razy większy niż 6 lat temu.

Wróćmy do zarządzania ryzykiem. Jakiego rodzaju prace traktowane są priorytetowo?

BŚ: Przede wszystkim poddajemy analizie rozkład ryzyka powodziowego, wyłonione są tzw. obszary problemowe, gdzie zagrożenie jest najwyższe ze względu na mieszkańców, zasięg potencjalnego wezbrania, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę lokalizacji obiektów strategicznych. Staramy się pogodzić potrzeby i interesy różnych stron (także wszelkie kolizje pod względem przyrodniczym). Na pewno priorytetowo traktowane są przypadki, gdy np. istniejący wał wymaga rozbudowy lub jest w złym stanie technicznym, a na terenie zawala mieszka ogromna liczba osób. Co istotne – kwestie utrzymaniowe, nie są zasadniczo uwzględniane w aPZRP. Łącznie w Planie przewidujemy 1140 działań w skali kraju, które chcemy przeprowadzić lub rozpocząć w ciągu 6 lat, choć lista nie jest zamknięta i może ulec zmianie, także w związku ze zgłoszeniami w trakcie konsultacji. Część z inwestycji jest już realizowana, bo pokrywa się z poprzednimi PZRP. Określona na bazie wielu czynników priorytetowość pozwoliła nam na wyznaczenie kolejności realizacji działań, bo nie starczyłoby ani sił roboczych, ani środków na przeprowadzenie wszystkich tych działań jednocześnie.

Dodam tylko, że ostateczny wybór zestawu działań dla konkretnych obszarów problemowych poprzedzało przeprowadzenie wielu prac analitycznych, w tym modelowania hydraulicznego, analizy wielokryterialnej (MCA), analizy kosztów i korzyści (CBA) oraz szczegółowych analiz prawno-środowiskowych, pozostając w zgodności z zapisami Dyrektywy Powodziowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Kto będzie finansował działania z aPZRP?

BŚ: Zapotrzebowanie jest gigantyczne, stąd konieczna jest dywersyfikacja źródeł. Źródłami finansowania inwestycji mogą być: POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, ramowe programy Unii Europejskiej, środki własne, umowy partnerskie (mieszane) - takie jak np. między gminą a RZGW.

Jak aPZRP wpłynie na obszary chronione?

BŚ: Staramy się, by twarde inwestycje nie obejmowały obszarów Natura 2000. Chcemy jak najmocniej wykorzystać potencjał retencyjny terenów, stąd przykładowo w korespondujących z aPZRP planach gospodarowania wodami, które objęte są obecnie II aktualizacją, wskazane zostały działania związane z retencją leśną, utrzymaniem cieków, odtworzeniem obszarów wodno-błotnych, które opisuje kompleksowy projekt adaptacji do zmian klimatu. W kontekście obszarów chronionych dodam, że oprócz PZRP i aPGW, działania retencyjne zawarte są w Planach Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). W ramach programu PPSS powstał m.in. katalog działań związanych z retencją na wsi, w mieście, na terenach leśnych i nieużytkach. Te różne plany w dużym stopniu korespondują ze sobą, a wszystkie mają na celu zapewnić bezpieczeństwo wodne w naszym kraju.

 

Trwają konsultacje społeczne aPZRP. Dotąd odbyły się spotkania w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku, Olsztynie, Włocławku, Warszawie, Radomiu, Lublinie, Dęblinie, Wrocławiu, Zgorzelcu, Nysie, Szczecinie, Koszalinie, Łodzi, Gdańsku, Elblągu i Słupsku. Spotkania w Szczecinie i Gdańsku dotyczące zagrożenia powodzią od strony morza i morskich wód wewnętrznych oraz debata w Jeleniej Górze zaplanowane są na wrzesień. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody PolskieTekst powstał przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dolnośląskie: Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej Stronia Śl. i Lądka-Zdroju za 105 mln zł (03 sierpnia 2023)Zmiana klimatu wpływa negatywnie na gospodarkę Polski (27 lipca 2023)Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Timmermans: klęski żywiołowe to nie rezultat ideologii a kryzysu klimatycznego (19 maja 2023)Inwestycje na terenach zagrożonych powodzią. NIK krytycznie o działaniach samorządów (14 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony