Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Ministrowie wzywają do stworzenia strategii dla bioróżnorodności po 2020 r.

   Powrót       11 października 2018       Zrównoważony rozwój   

Ministrowie środowiska przyjęli konkluzje w sprawie Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), które dotyczą także protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym oraz protokołu z Nagoi o dostępie i podziale korzyści. Przedstawili w nich ogólne polityczne ramy stanowiska negocjacyjnego UE na 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, które odbędzie się w Egipcie w listopadzie 2018 r.

W konkluzjach tych Rada uznaje, że poczyniono znaczne postępy w osiąganiu celów niektórych części strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 i odnośnych celów z Aichi, jednak apeluje też o zwiększenie starań na rzecz pełnej ich realizacji. Rada wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że baza zasobów naturalnych i usługi ekosystemowe, od których ludzkość jest uzależniona, są narażone na wysokie ryzyko i że większość czynników ryzyka powodujących utratę różnorodności biologicznej nadal rośnie; chodzi tu m.in. o utratę i zmianę siedlisk, degradację gleby, zmianę klimatu, inwazyjne gatunki obce, zanieczyszczenie środowiska ziemskiego i morskiego oraz o niezrównoważone wykorzystywanie różnorodności biologicznej.

Potrzeba zwołania w 2020 r. szczytu poświęconego bioróżnorodności

Dlatego też Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w najbliższych dwóch latach dołożyły wszelkich starań w celu pełnego wdrożenia unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. oraz krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej.

Ministrowie wzywają do przyjęcia ambitnego strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., który zapewni ogólne ramy różnorodności biologicznej dla całej ONZ i wszystkich zainteresowanych stron z myślą o wizji dotyczącej różnorodności biologicznej na 2050 r. Ramy te powinny zapewniać uwzględnianie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych jako ważnych tematów politycznych oraz wzmacniać wdrażanie Konwencji o różnorodności biologicznej i jej protokołów, jak również innych dotyczących różnorodności biologicznej porozumień wielostronnych w dziedzinie środowiska i stosownych celów zrównoważonego rozwoju.

Rada podkreśla też potrzebę zwołania w 2020 r. szczytu wysokiego szczebla poświęconego różnorodności biologicznej na poziomie szefów państw i rządów, by zwiększyć widoczność polityczną różnorodności biologicznej i uwypuklić jej ważny wkład w agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy Ład dla zapylaczy. Kolejna inicjatywa obywatelska stanie się prawem UE (26 stycznia 2023)Na 10 zidentyfikowanych zagrożeń, aż 6 dotyczy środowiska przyrodniczego (23 stycznia 2023)2022 rokiem kamieni milowych w ochronie środowiska (05 stycznia 2023)Co będzie się liczyć w 2023 r.? Zieleń (04 stycznia 2023)COP15 dla bioróżnorodności. Porozumienie Kunming-Montreal jak Paryskie? (20 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony