Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Regionalny Manager Sprzedaży (wod-kan) Hays
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

Mniej swobody w ustalaniu taryf za wodę

a+a-    Powrót       12 stycznia 2018       Woda   

Ministerstwo Środowiska opublikowało w czwartek długo wyczekiwany przez branżę wod-kan projekt rozporządzenia. Wynika z niego, że zmieni się nie tylko kształt wniosków i formularzy, ale także merytoryczna podstawa niektórych kalkulacji taryfowych.

Opublikowany przez resort projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków(1) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przyjęte w ubiegłym roku przepisy rozszerzyły bowiem wymagany zakres informacji, który przedsiębiorstwa wod-kan zobowiązane będą teraz uwzględniać w przedkładanych przez nie wnioskach o zatwierdzanie taryf.

Koniec wątpliwości w sprawie dotacji

Ustalając nowe taryfy za wodę i ścieki, przedsiębiorstwa wod-kan będą mogły teraz uwzględniać już osiągnięty zysk do pomniejszania swoich kosztów. To istotna zmiana, która w wielu przypadkach stanowiła przedmiot sporów i rozbieżnych interpretacji. Rozporządzenie zawiera ponadto istotne ograniczenia dotyczące możliwości przeznaczania zysku z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na cele niezwiązane z tą działalnością. Opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia stanowi w tym zakresie realizację niektórych postulatów Najwyższej Izby Kontroli(2), która wnioskowała m.in. o uwzględnianie przez firmy wodno-kanalizacyjne amortyzacji środków trwałych, których nabycie było finansowane bezzwrotnymi środkami uzyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Przedstawiciele resortu środowiska wielokrotnie krytykowali podwyżki za wodę i ścieki, które były tłumaczone unijnymi dotacjami.

Więcej pracy, ale tylko raz na trzy lata

Art. 24b ust. 5 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nakazuje, aby w uzasadnieniu do wniosku o zatwierdzenie taryfy zamieszczane były również informacje dotyczące bilansowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Do uzasadnienia załączone powinny zostać ponadto analizy ekonomiczne uwzględniające zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowe prognozy dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze zlewni lub jej części. Wymienione powyżej elementy oznaczają, że wzór wniosku oraz tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat będą od tego roku musiały wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wykonana w tym roku praca będzie jednak miała dłuższy „termin ważności”, gdyż ustalone teraz przez przedsiębiorstwa wod-kan taryfy będą obowiązywały nie jak dotychczas rok, ale aż trzy lata.

Przepisy końcowe projektowanych regulacji wskazują, że obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Budownictwa z 2006 r.(3) będzie miało wciąż zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. Ta zaś wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12307060/12484465/12484466/dokument325400.pdf
2/ Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
https://www.nik.gov.pl/plik/id,11672,vp,14030.pdf
3/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061270886

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW przekaże 25 mln zł na produkcję energii z biomasy (03 grudnia 2018)40 mln zł na budowę infrastruktury wodno-ściekowej (30 listopada 2018)Kraków: 170 mln zł na modernizację gospodarki wod-kan (26 listopada 2018)Problematyczne zróżnicowanie opłat za pobór wód (23 listopada 2018)Radom: Oczyszczenie zalewu na Borkach w ramach projektu LIFE (12 listopada 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony