Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Trwa nabór ekspertów do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji

   Powrót       09 kwietnia 2021       Management   

W związku ze zmianami w obszarach inteligentnych specjalizacji niezbędne jest uzupełnienie składów Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji o ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w konkretnych, wąskich obszarach. Obszary te powinny wchodzić w zakres tematyczny inteligentnej specjalizacji. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało formularze zgłoszeniowe dedykowane dla każdej inteligentnej specjalizacji, aby każdy z kandydatów mógł szczegółowo określić swój profil ekspercki.

Jak się zgłosić?

Do udziału w pracach GR ds. KIS ministerstwo zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych, zmotywowanych do współtworzenia działań w obszarze polityki innowacyjności, przemysłowej i technologicznej.

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace Grup Roboczych ds. KIS proszone są o przesłanie formularza aplikacyjnego i oświadczenia RODO do 30 kwietnia 2021 r. Dokumenty w wersji elektronicznej (podpisane i zeskanowane) należy przesyłać do Justyny Gorzoch: justyna.gorzoch@mrpit.gov.pl .

Czym są Grupy Robocze ds. KIS?

Grupy Robocze ds. KIS to gremia o charakterze opiniującym i doradczym w zakresie realizacji zadań przewidzianych w poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacjach. Powoływane są przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety badawczo-rozwojowe i innowacyjne kraju, wspierane finansowo z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz przyszły Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Każde państwo członkowskie i region UE autonomicznie identyfikuje obszary inteligentnych specjalizacji. Strategie inteligentnych specjalizacji opracowane są w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym (16 regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji) i mają na celu zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, sprostanie wyzwaniom społeczno-gospodarczym, a także zwiększenie koncentracji tematycznej inwestycji oraz nakładów prywatnych na B+R.

Cele Grup Roboczych ds. KIS

 1. Wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów), rekomendowanie działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania oraz monitorowanie KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces.
 2. Monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz.
 3. Tworzenie dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe i mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych, których uwzględnienie w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju; udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MRPiT.
 4. Tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie działań poszczególnych Grup.
 5. Wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (wyłaniania priorytetów społeczno-gospodarczych w obszarze B+R+I) oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

Zadania Grupy Roboczej ds. KIS:

 1. Przygotowanie oraz aktualizacja Szczegółowego Opisu KIS, określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji (m.in. zgłaszanie postulatów modyfikacji listy i zakresu tematycznego specjalizacji oraz włączanie nowych specjalizacji), stanowiącego podstawę oceny przez ekspertów zewnętrznych, czy zakres projektu np. badawczo-rozwojowego, wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje,
 2. Określenie wizji rozwojowych/map drogowych poszczególnych inteligentnych specjalizacji wraz z identyfikacją mierzalnych celów do osiągniecia w ramach danej inteligentnej specjalizacji, umożliwiających monitorowanie efektów ich wdrażania
 3. Udział w tworzeniu innych dokumentów powiązanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją inteligentnych specjalizacji oraz dokumentów strategicznych związanych z polityką technologiczną, przemysłową i innowacyjną,
 4. Współpraca z innymi gremiami odpowiedzialnymi za monitorowanie i aktualizację krajowych inteligentnych specjalizacji, a także uczestnikami procesu przedsiębiorczego odkrywania (m.in. przedstawicielami regionów, partnerami zagranicznymi, konsultantami-ekspertami, przedstawicielami smart labs).
 5. Identyfikowanie i aktualizacja barier rozwojowych danej specjalizacji (w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym, legislacyjnym) wraz z analizą SWOT,
 6. Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i innymi podmiotami administracji centralnej, także w ramach Grupy Konsultacyjnej, w zakresie usuwania zidentyfikowanych barier oraz dostosowywania dostępnych instrumentów wsparcia do potrzeb rozwojowych określonych w ramach danej specjalizacji,
 7. Współpraca przy analizie wyników monitorowania KIS pod kątem stopnia osiągnięcia założonych celów oraz wypracowania propozycji ewentualnych działań, usprawniających ich realizację,
 8. Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, instytucjami pośredniczącymi PO IR oraz przedstawicielami instytucji regionalnych odpowiedzialnych za regionalne inteligentne specjalizacje w celu zapewnienia wymiany informacji i spójnego rozumienia szczegółowych opisów krajowych inteligentnych specjalizacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie smart.gov.pl

Czytaj: Interaktywne narzędzie SmartRadar do monitorowania inteligentnych specjalizacji już dostępne

Źródło: MRPiT

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Otwarte nabory dla przedsiębiorców w ramach programów krajowych i regionalnych (10 września 2020)Interaktywne narzędzie SmartRadar do monitorowania inteligentnych specjalizacji już dostępne (16 lipca 2020)Rusza projekt zmiennofazowych magazynów ciepła i chłodu w instalacji ciepła sieciowego (10 czerwca 2020)Ponad 107 mln zł na projekty dot. badań i rozwoju dla firm ze Śląska (03 lipca 2019)Pomorskie: Porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (28 stycznia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony