Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Niektóre z przepisów nowego Prawa wodnego już obowiązują

   Powrót       29 sierpnia 2017       Woda   

W środę (23 sierpnia) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566). Następnego dnia po ogłoszeniu (24 sierpnia) weszły w życie artykuły Prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Więcej artykułów o nowym Prawie wodnym można znaleźć tutaj.

Art. 102 ustawy Prawo wodne stanowi, że produkcję rolną, w tym jej działy specjalne, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, by w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, opracował zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. Ustawa przewiduje (art. 104), że w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zostanie opracowany i wdrożony na terenie całego kraju program działań. Będzie on m.in. określał warunki, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione. Obowiązuje już również przepis mówiący, że zastosowana w ciągu roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Powyższe przepisy oznaczają zmianę sposobu stosowania w Polsce dyrektywy azotanowej, gdyż nie będą już wyznaczane obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), a program działań obowiązywał będzie na terenie całego kraju. Taki sposób realizacji zapisów dyrektywy przyczyni się do lepszej ochrony śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, a w konsekwencji ograniczy dopływ związków biogennych do Morza Bałtyckiego.

Wody opadowe to nie ścieki

Przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne zostały wprowadzone zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od 24 sierpnia br. w rozumieniu tej ustawy wody opadowe lub roztopowe nie są uznawane za ścieki.

Ustawa przewiduje, że minister środowiska w ciągu 14 dni, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, powoła pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Jego zadaniem będzie sporządzenie szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Będzie odpowiadał za realizację zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie tego procesu. Pełnomocnik będzie też wykonywał określone w ustawie zadania i kompetencje Prezesa Wód Polskich do czasu jego powołania, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Prawa wodnego, tzn. do końca czerwca. Nowe Prawo wodne przewiduje również, że w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przygotuje plany finansowe Wód Polskich i przekaże te plany ministrowi właściwemu do spraw budżetu.

Daniel Kociołek, Rzecznik Prasowy KZGW

Źródło: KZGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)GIOŚ przypomina o składaniu sprawozdań (12 marca 2024)Normy dla budowli hydrotechnicznych. Jest projekt nowego rozporządzenia (29 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony