Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Nowelizacja ustawy o odpadach. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdzi BDO

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Wśród zmian doprecyzowanie dokumentacji ewidencyjnej i umożliwienie gromadzenia w BDO informacji o fakturach. Dostęp do danych przyznaje się Krajowej Administracji Skarbowej.

   Powrót       25 września 2020       Odpady   

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach(1). Projekt obejmuje zmiany w art. 66, 67, 79, 83, 180 oraz dodanie nowego art. 72a, które to dotyczą ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, celem jest „wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami poprzez weryfikację i integrację danych z systemu gospodarowania odpadami z danymi ewidencjonowanymi w systemie fiskalnym”. - Proponowane zmiany wprowadzają możliwość, weryfikacji prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej – dodano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Jakie zmiany?

Zgodnie z projektowaną nowelizacją art. 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów”. Zmiana ta wynika, jak czytamy w uzasadnieniu, z konieczności objęcia bieżącą ewidencją ilościową i jakościową wszystkich rodzajów odpadów, jakimi dysponują sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami. - Sprzedawca odpadów lub pośrednik w ich obrocie prowadząc tak zdefiniowane rodzaje działalności faktycznie nigdy nie staną się fizycznymi posiadaczami odpadów. W przeciwnym razie staliby się zbierającymi odpady, a taka działalność wymaga uzyskania odpowiedniej decyzji, na podstawie której marszałek województwa dokonuje z urzędu wpisu do Rejestru-BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). W takim przypadku również zbierający odpady (mimo, że może prowadzić ich skup lub sprzedaż) nie musi składać dodatkowego wniosku o wpis do Rejestru-BDO w zakresie sprzedaży lub pośrednictwa w obrocie odpadami. Natomiast sprzedawca i pośrednik w obrocie odpadami traktowani są jak odrębna grupa podmiotów, które muszą złożyć same wniosek o wpis do ww. rejestru właśnie w zakresie sprzedaży lub obrotu odpadami – podano w uzasadnieniu.

W wyniku powyższej zmiany, dookreślenia wymagają dokumenty ewidencyjne, jakimi posługują się sprzedawcy odpadów lub pośrednicy w obrocie odpadami. Doprecyzowania wymagają także informacje zawarte w prowadzonej ewidencji. - Zaproponowana powyżej zmiana wiąże się również z koniecznością modyfikacji załącznika nr 5g i określenia nowego wzoru dokumentu tj. karty ewidencji obrotu odpadami – dodano.

Dodatkowo, w dziale V, po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu: „Rozdział 1a Rejestr faktur i rachunków”, na mocy którego „posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami informacje, o których mowa w art. 79 ust. 5a, w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub rachunek, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”. Jak dodano, wymagane informacje są wprowadzane do BDO wraz z informacją o numerach kart przekazania odpadów lub numerach kart przekazania odpadów komunalnych, których dotyczą.

Informacje o fakturach w BDO

Projekt ustawy wprowadza także zmianę w art. 79 ustawy o odpadach przez dodanie ust. 5a w celu umożliwienia gromadzenia w BDO informacji o fakturze. - Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej. W wyniku tego nastąpi uproszczenie nadzoru nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe – czytamy w OSR.

Podmiotami zobowiązanymi do wprowadzania do BDO zestawu danych faktur VAT i rachunków będą tylko ich wystawcy. Zgodnie z szacunkami (stan na 21 stycznia 2020 r.) ok. 30 proc. podmiotów, które zarejestrowały się w BDO będzie zobowiązana do wprowadzania dodatkowych danych – o fakturach VAT. Ponadto w art. 83 ust. 1 ustawy o odpadach dodano pkt 22, na podstawie którego wgląd do danych zawartych w BDO przyznano organom Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zintegrowanie informacji w ramach administracji publicznej umożliwi agregację informacji transakcyjnych z informacjami pozyskiwanymi w ramach prowadzonych działań nadzoru nad rynkiem odpadów. Zastosowana agregacja wspomoże wydajność systemu kontroli nad gospodarką odpadami, co w oczywisty sposób umożliwi realizację zakładanych powyżej celów, do których należy przede wszystkim wprowadzenie uczciwych podstaw konkurencji dla podmiotów funkcjonujących na rynku odpadów – czytamy w uzasadnieniu. - Proponowana zmiana przyniesie także zwiększenie wpływów do budżetu państwa w postaci wpływów z podatków VAT, CIT oraz opłat środowiskowych z eliminowanej „szarej strefy” w obszarze gospodarki odpadami – dodano.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338353/katalog/12719559#12719559

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)Mandaty od inspektorów ochrony środowiska? Nowy GIOŚ szykuje zmiany (07 czerwca 2024)20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Wystawiaj wnioski o DPR jednym kliknięciem: nowa funkcja ZEME 360. Zapisz się na webinar (15 maja 2024)Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony