Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Obliczanie ilości prądu, ciepła i chłodu z instalacji OZE na nowo? Projekt rozporządzenia MKiŚ

   Powrót       16 października 2023       Energia   

Wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii będą precyzyjnie określone. Szczegóły przedstawia projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 października.

Z Oceny Skutków Regulacji dowiadujemy się, że przyjęcie dokumentu jest koniecznie ze względu na ustawę z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Niedawna regulacja nałożyła na ministra właściwego ds. klimatu obowiązek wydania rozporządzenia określającego ww. wymagania, a także:

-  sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez wytwórcę, który wygrał aukcję,

-  sposób przeliczania ilości wytworzonego ciepła albo chłodu na ilość energii wyrażoną w MWh oraz

-  miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości ciepła albo chłodu na potrzeby wydania gwarancji pochodzenia.

Z uzasadnienia projektu wynika, że projektowane regulacje nie różnią się znacznie od aktualnie obowiązujących przepisów (tj. rozporządzenia ministra energii z 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii). Jak czytamy dalej, „przepisy regulujące wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, oraz inne paliwa, poza drobnymi modyfikacjami redakcyjnymi, są identyczne jak obowiązujące”.

Czytaj też: Sejm przegłosował nowelizację ustawy o OZE z poprawkami Senatu

Nowe przepisy

Co nowego zatem wnosi projekt? §2 reguluje ogólne wymagania w zakresie sposobu wykonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach OZE, w tym w układach hybrydowych. Pomiary mają być wykonywane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej oraz w miejscu przyłączenia źródła ciepła albo chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. §3 precyzuje sposób prowadzenia pomiarów w przypadku wybranych instalacji OZE. Projekt mówi, że „pomiary ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykonuje się po wykonaniu pomiarów i badań biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego (…)” oraz po udokumentowaniu pomiarów i badań w laboratorium spełniającym normę PN-EN ISO/IEC 17025 i posiadającym akredytację jednostki certyfikującej zgodną z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Paragrafy czwarty i piąty szczegółowo regulują sposób przeprowadzania procesu pomiarów w odniesieniu do konkretnych rodzajów instalacji. Szósty określa sposób poboru próbek m.in. biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego, a siódmy - szczegółowo traktuje o sposobie pomiaru ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytworzonych w układzie hybrydowym.

W paragrafie ósmym projektu określono podstawowy sposób obliczania ilości energii elektrycznej, ciepła lub chłodu wytwarzanych w instalacjach OZE. Dziewiąty przedstawia wzór matematyczny umożliwiający obliczanie części energii elektrycznej, ciepła albo chłodu odpowiadającego udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz i biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami. Następne wzory, odnoszące się m.in. do ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni wodnej, znajdują się w dwóch kolejnych paragrafach. Projekt rozporządzenia wymienia jeszcze sposoby określania kilku innych pomiarów, a także sposób przeliczenia jednostek GJ na MWh.

Ocena Skutków Regulacji wskazuje, że projekt oddziałuje m.in. na wytwórców energii elektrycznej OZE w instalacjach OZE. Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Ciepło odpadowe i jego niewykorzystany potencjał jako OZE (27 lutego 2024)Obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw: jak na nich zyskać? (27 lutego 2024)Magazyny energii koniecznym elementem strategii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony