Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Ograniczenie emisji metanu w sektorze energetycznym – jest porozumienie na szczeblu unijnym

   Powrót       16 listopada 2023       Energia   

Od wielu miesięcy w Unii Europejskiej trwały prace nad propozycją regulacji na rzecz ograniczenia emisji metanu w sektorze gospodarki. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w tym zakresie.

Wspólne stanowisko PE i Rady dotyczy pierwszych w Unii regulacji, które będą obejmować emisje szkodliwego metanu do powietrza, wywierającego znacznie poważniejszy wpływ na środowisko niż CO2.

Najnowszy raport IPCC wskazuje, że poziomy metanu są najwyższe w historii i znacznie przekraczają poziomy emisji zgodne z celem ograniczenia ocieplenia do 1,5°C, określonym w Porozumieniu Paryskim.

Proponowane rozwiązania

Nowe regulacje w formie rozporządzenia zobowiążą przemysł gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla do pomiaru, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji metanu zgodnie z najnowszymi standardami oraz do podjęcia działań w celu ich ograniczenia.

Regulacje nałożą na przedsiębiorstwa naftowe i gazowe obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów sprzętu w celu wykrycia i naprawy wycieków metanu na terytorium UE w określonych terminach. Rozporządzenie obejmuje również metan importowany.

Ograniczony zostanie proces wentylacji w kopalniach węgla energetycznego od 2027 r., przy czym bardziej rygorystyczne warunki zaczną obowiązywać po 2031 r.

UE będzie też wymagać od firm z sektora naftowego, gazowego i węglowego przeprowadzenia inwentaryzacji zamkniętych, nieaktywnych i opuszczonych aktywów, takich jak odwierty i kopalnie, w celu monitorowania ich emisji oraz przyjęcia planu jak najszybszego ograniczenia tych emisji.

Od stycznia 2027 r. rozporządzenie wymaga, aby nowe kontrakty importowe na ropę naftową, gaz i węgiel były zawierane tylko wtedy, gdy eksporterzy stosują te same obowiązki w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji, co producenci w UE. Rozporządzenie określi metodologię w wyznaczaniu emisji w nowych kontraktach.

KE wdroży narzędzie do monitorowania emitentów metanu oraz mechanizm szybkiego ostrzegania o zdarzeniach powodujących nadmierną emisję, zawierający informacje na temat wielkości, powtarzalności i lokalizacji źródeł emitujących duże ilości metanu w UE i poza nią. W ramach powyższego narzędzia KE będzie mogła zażądać szybkich informacji dla zainteresowanych krajów na temat działań eliminujących nagłe wycieki metanu.

Wstępne porozumienie wymaga teraz formalnego przyjęcia przez Parlament Europejski, a później Radę UE. Po zakończeniu tego procesu nowe przepisy zostaną opublikowane w unijnym Dzienniku Urzędowym.

Ważne decyzje przed COP28

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła osiągnięte porozumienie i podkreśla, że zawarto je zaledwie na kilka tygodni przed szczytem klimatycznym COP28. Podczas tego wydarzenia będzie kontynuowana współpraca z partnerami międzynarodowymi w zakresie redukcji emisji metanu.

Porozumienie ma kluczowe znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Od czego zacząć? (26 lutego 2024)Kolejna rewizja Protokołu z Göteborga coraz bliżej (23 lutego 2024)Zewnętrzne koszty przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Polska wśród największych trucicieli (31 stycznia 2024)Sukces dekarbonizacji gospodarki w Polsce wymaga magazynów ciepła i chłodu (19 stycznia 2024)Papież, Globalna Karta Dekarbonizacji i miliard dolarów na redukcję emisji metanu – COP28 (05 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony