Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. Warszawie sp. z
SklepSUEZ.pl - podstawiamy kontener na odpady pod Twój dom - i masz to z głowy! firmy SUEZ

Po co są nam potrzebne środowiskowe przetargi komunalne?

a+a-    Powrót       21 grudnia 2016       Odpady   

Kryterium ceny sprzyja obniżaniu standardów realizacji zamówienia. Takie przetargi nie uwzględniają kosztu środowiskowego, który i tak jest później pokrywany ze środków publicznych – mówi dr Aneta Wala.

dr Aneta Wala
Dyrektor ds. prawnych firmy ENERIS Surowce S.A.

Do zamawiających publicznych należy stymulowanie procesów przyjaznych dla środowiska, w tym manifestowanie społeczności lokalnej, że to nie cena powinna stanowić główny lub wyłączny wyznacznik zamówień komunalnych. Cena nie obejmuje bowiem bezpośrednich kosztów, jakie ponosi później społeczność lokalna z powodu zniszczenia ekosystemu przez wykonawcę zamówienia. Prawo daje obiektywne instrumenty służące ochronie środowiska, ale nie zawsze są one dziś należycie wykorzystywane.

Dbałość o środowisko to obowiązek a nie dobra wola

Organy administracji publicznej, które działają także jako zamawiający publiczni, powinny mieć na uwadze szereg regulacji powszechnie obowiązujących, które nakazują im uwzględnianie aspektów środowiskowych w swojej działalności. W szczególności należy zwrócić uwagę, na postanowienie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 17 marca 2016 r., poz. 446) mówiące, że zadania własne gminy obejmują ochronę środowiska i przyrody. Oznacza to wprost, że gmina, także jako zamawiający publiczny, powinna dbać o środowisko. Warto podkreślić, że sprawy ochrony środowiska i przyrody zostały wskazane na pierwszym miejscu w katalogu zadań własnych gminy wylistowanych w art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Nieuświadomiona, ale tylko pozorna gospodarność

Należy pamiętać, że uwzględnienie kryteriów środowiskowych jest również zgodne z inną ustawą regulującą wydatkowanie środków publicznych, tj. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa ta w art. 4 ust. 3 stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem, między innymi, zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Oszczędne wydatkowanie środków publicznych nie polega jedynie na udzieleniu zamówienia wykonawcy w oparciu o najniższą cenę, ale poprzez uzyskanie określonych efektów, w tym środowiskowych, z tych środków. Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, sprzyja obniżaniu przez wykonawców standardów środowiskowych realizacji zamówienia. Ponadto, nie uwzględnia ono kosztu środowiskowego, który jest na dalszym etapie pokrywany ze środków publicznych. Prowadzi to zatem do pozornej gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. Jeśli wydatkowanie pieniędzy publicznych ma służyć ochronie środowiska, to kryteria środowiskowe powinny stanowić istotny element przetargów komunalnych.

Przetargi środowiskowe mogą być konkurencyjne

W tym miejscu należy wskazać, że możliwe są dwa podejścia do oceny ofert w przetargach komunalnych. Pierwsze z nich polega na stawianiu wysokich wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach kontraktowych i udzieleniu zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Drugie podejście polega na stawianiu środowiskowych kryteriów oceny ofert, tak aby wykonawcy obok ceny konkurowali tym, na ile przewyższają postawione wymagania środowiskowe. Weryfikacja spełnienia tych kryteriów następuje wtedy zarówno w fazie przetargu, jak i realizacji umowy. To drugie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie lepszych efektów w dziedzinie ochrony środowiska, z większą korzyścią dla zamawiającego. Co do zasady bowiem, opis przedmiotu zamówienia powinien gwarantować równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz zapewniać uczciwą konkurencję w postępowaniu. Jeśli wymogi dotyczące ochrony środowiska będą przewyższały określone normy, to zawsze może pojawić się zarzut, że przewidziano zbyt wysokie wymogi, które utrudniają uczciwą konkurencję w postępowaniu. Może to w skrajnym przypadku doprowadzić do złożenia jednej oferty w postępowaniu. Jeśli jednak umożliwimy konkurencję w postępowaniu poprzez środowiskowe kryteria oceny ofert na warunkach regulowanych przez określone normy środowiskowe, to zarzut taki zostaje zminimalizowany i zamawiający uzyskuje obraz relacji ceny do gwarantowanych, wyższych wymogów środowiskowych. Ponadto wykonawca, który dzięki kryteriom środowiskowym może zaproponować wyższą cenę, jest bardziej skłonny do inwestowania w przyjazne środowisku rozwiązania w swojej działalności.

dr Aneta Wala, Dyrektor ds. Prawnych ENERIS Surowce S.A., adwokat

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sprawdź zakłady importujące odpady z zagranicy (18 lipca 2019)Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraca do Sejmu (15 lipca 2019)300 zł mandatu za porzucenie w lesie 40 worków z gruzem (03 lipca 2019)Dura lex, sed lex, czyli rozporządzenie ppoż dla składowisk odpadów (18 czerwca 2019)Projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dalszych prac w komisjach (14 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony